EKS PONOVNO V JAVNI OBRAVNAVI

objavljeno v sreda
03 oktober 2018, ob 10:09

Priloge:

Pripombe druga javna obravnava (pdf)

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je 6. 8. 2018 posredovalo v ponovni postopek javne obravnave predlog Resolucije o energetskem konceptu Slovenije (EKS). Rok za oddajo pripomb je bil 7. 9. 2018. Besedilo predlagane resolucije je v celoti enako besedilu predloga Resolucijo o energetskem konceptu Slovenije, ki ga je MzI posredoval Vladi Republike Slovenije še pred zaključeno javno obravnavo (čas, ko nevladne organizacije in civilna družba posredujejo pripombe), ki je potekala do 2. 3. 2018. Vlada je še pred zaključkom prva javne obravnave na svoji 170. redni seji dne 1. 3. 2018 potrdila EKS in ga poslala v sprejetje Državnemu zboru RS.

Več: http://www.dprs.si/sl/132-vlada-potrdila-eks-se-pred-koncem-javne-obravnave.html

DPRS smo takrat posredovali protestno pismo vladi, državnemu zboru, vsem 90im poslancem  in petim različnim komisijam/ odborom. Državni zbor je na podlagi protestnega pisma zavrnil EKS.

Več: http://www.dprs.si/sl/135-drzavni-zbor-zavrnil-resolucijo-o-eks.html

DPRS smo tudi posredovali pritožbo na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), saj smo zahtevo za vključitev DPRS kot stranskega udeleženca v postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za EKS  (št. dokumenta DPRS-2015-50-4) vložili že dne 24. 11. 2015. MOP nam je status priznalo šele 25. 4. 2018 (po javni obravnavi EKS!). Kljub temu, da postopek še ni zaključen, je Vlada RS EKS potrdila (1. 3. 2018), ministrstvo za infrastrukturo (MzI) pa ga posredovalo Državnemu zboru. DPRS smo bili v celotnem postopku ignorirani, prav tako so nam bile odvzete vse pravice v postopku CPVO za EKS, ki nam jih določa zakon.

Več: http://www.dprs.si/sl/136-dprs-se-je-pritozil-na-eks.html

MzI je tako 6. 8. 2018 posredovalo EKS v javno razgrnitev. DPRS smo ponovno posredovali pripombe. Naše ključne pripombe so:

  1. V EKS se zapiše, da reka Mura ni predmet energetske izrabe in se jo razglasi za izključitveno območje, kjer HE ni možno graditi, saj gradnji nasprotujejo poleg strokovnjakov tudi lokalno prebivalstvo. Kampanjo Rešimo Muro! podpira več kot 70 nevladnih organizacij, številni strokovnjaki in znane osebnosti, zbranih je bilo več kot 77.000 podpisov peticije, organizirani številni dogodki za zaustavitev gradnje HE na Muri. Prav tako je bila 25. 7. 2018 reka Mura razglašena za biosferno območje Mura. Poleg tega je nova vlada v koalicijsko pogodbo zapisala: »Zaščitili bomo reko Muro, pri čemer hidroelektrarn na tej reki ne bomo gradili.«. Pričakujemo, da bo to zavezo spoštovalo tudi MzI. 
  2. Vsaj vsa območja Natura 2000 se razglasi za izključitvena območja, območja kjer HE ni možno graditi. Tak sistem so ubrali tudi Francozi.
  3. Iz EKS je nujno potrebno izbrisati navedbe, ki so nestrokovne, neresnične in zavajajoče. Gre za strateški dokument Republike Slovenije v katerem ni dopustno, da se navaja neresnice z namenom narediti dokument sprejemljiv za javnost.

Pripombe DPRS na EKS: .dprs.si/datoteke...drugajavnaobravnava.pdf

DPRS smo stranka v postopku za CPVO za EKS. V kolikor naše pripombe ne bodo upoštevane, bomo DPRS vložili tožbo na Upravnem sodišču.
< nazaj na seznam novic