DRŽAVNI ZBOR ZAVRNIL RESOLUCIJO O EKS!

objavljeno v petek
30 marec 2018, ob 22:07

Priloge:

pismo Vladi in DZ (pdf)

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je 27. marca 2018 Državnemu zboru posredovalo predlog za uvrstitev Resolucije o energetskem konceptu Slovenije (ReEKS) na izredno sejo.  ReEKS je bil potrjen s strani Vlade RS še pred zaključitvijo javne obravnave EKS. DPRS smo zaradi tega posredovali protestno pismo vladi, državnemu zboru, vsem 90im poslancem  in petim različnim komisijam/ odborom. Opozorili smo tudi, da je v času javne razgrnitve MzI prejel več sto razglednic v zvezi z zahtevo za reko Muro do katerih se ni opredelil. DPRS ostro nasprotujemo takemu ravnanju MzI.

Protestno pismo DPRS poslano državnemu zboru

Državni zbor RS, Komisija za peticije ter človekove pravice in enake možnosti je pozvala Mzi in MOP, da se čim prej opredelita do navedb v peticiji Rešimo Muro!, ki je bila vložena v DZ ob svetovnem dnevu voda, 22. 3. 2018 in do pripomb v zvezi z ReEKS. DPRS smo tudi pripravili dokumentacijo za vložitev peticije Rešimo Muro! v Državnem zboru, vložila pa jo je Zveza društev Moja Mura, katere člani smo DPRS.

Pismo Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti poslano MOP in MzI, 28.3.2018:

Zadeva: Peticija "Rešimo reko Muro!" in protestno pismo v zvezi z Resolucijo o energetskem konceptu Slovenije.  1. Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti je dne 27. 3. 2018 prejela peticijo Zveze društev moja Mura z naslovom "Rešimo reko Muro - STOP HE Hrastje Mota!", ki so jo vlagatelji skupaj s 77310 podpisi vložili v glavno pisarno Državnega zbora dne 22. 3. 2018. Navedena peticija je bila posredovana tudi Ministrstvu za okolje in prostor (v prilogi).

  Vlagatelji med drugim navajajo, da je reka Mura še zadnja slovenska velika nižinska reka, ki ni pregrajena s hidroenergetskimi jezovi in je razglašena za območje Nature 2000 ter je del predlaganega Unescovega petdržavnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava, poznanega tudi kot evropska Amazonka. Trenutno poteka postopek za odobritev gradnje HE Hrastje-Mota, čemur vlagatelji nasprotujejo, saj bi odobritev tega projekta lahko pomenila "odprtje vrat" gradnji verigi dodatnih hidroelektrarn na reki Muri.

  Vlagatelji zahtevajo: ustavitev postopkov za umestitev HE Hrastje-Mota in tudi drugih hidroelektrarn na Muri; da se slovenski del reke Mure razglasi za izključitveno območje brez hidroenergetskih jezov; da se v Energetski koncept Slovenije in v Resolucijo o energetskem konceptu zapiše, da reka Mura ni predmet energetske izrabe in da se iz Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 izbriše reko Muro. 
   
 2. Dne 27. 3. 2018 pa je Komisija prejela še protestno pismo Društva za preučevanje rib Slovenije v zvezi z Resolucijo o energetskem konceptu Slovenije, ki je bilo naslovljeno tudi na Vlado RS. K navedeni resoluciji so sicer podali svoje pripombe tudi Zveza ekoloških gibanj z dne 1. 3. 2018 in Zveza društev moja Mura z dne 12. 3. 2018 (vse v prilogi).

  Vlagatelji ostro nasprotujejo ravnanju državnih organov v primeru Energetskega koncepta Slovenije - EKS. Javna obravnava za EKS je potekala do 2. 3. 2018, Vlada pa je dne 1. 3. 2018 potrdila Resolucijo o EKS, ko je bil EKS še v javni obravnavi, s čimer je po mnenju vlagateljev postopku sprejemanja odvzeta celotna legitimnost in legalnost.

  Za vlagatelja je nesprejemljivo, da v Resoluciji o EKS v zadnji (98) točki piše, "da je bil energetski koncept Slovenije pripravljen v širokem procesu javnih posvetov, predstavitev in delavnic, pri čemer so sodelovala ministrstva, raziskovalne in druge ustanove, gospodarske družbe, nevladne organizacije in seveda posamezniki. Široka javna razprava v času priprave Energetskega koncepta je pokazala odločno podporo naši skupni viziji, to je dolgoročnemu prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo, v skladu s trajnostnimi načeli".

  Po mnenju vlagatelja ta trditev ne drži, saj so bile njihove pripombe na spletni strani objavljene šele 21. 3. 2018, manjkalo pa naj bi tudi več sto pripomb posameznikov, ki so posredovali zahteve v zvezi z reko Muro. Kampanjo "Rešimo Muro!" podpira več kot 70 lokalnih, nacionalnih, tujih in mednarodnih nevladnih organizacij ter številni priznani strokovnjaki, kar izhaja tudi iz podpisov pod peticijo "Rešimo Muro!".

  

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 27. 3. 2018 Državnemu zboru predlagalo, da se na izredno sejo Državnega zbora uvrsti Predlog resolucije o energetskem konceptu Slovenije, EPA 2670-VII, ker je njen sprejem nujen, "saj bi zakasnitev pri sprejemu ReEKS neposredno vodila v zakasnitev pri implementaciji pomembnih usmeritev v drugih dokumentih in nazadnje zakasnitev investicij in spremembi rabe energetskih virov v Sloveniji" (v prilogi). Glede na vse zgoraj navedeno, na podlagi prvega in tretjega odstavka 45. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, št. 92/07-UPB1, 105/10, 80/13 in 38/17) v povezavi s 1. točko II. člena Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 64/14, 8/15 in 62/16) oba naslovnika vljudno prosimo, da se vsak v okviru svojih pristojnosti čimprej opredelita do navedb v peticiji in do podanih pripomb v zvezi z ReEKS in nas s svojim stališčem seznanita.  

Povezava: http://www.dprs.si/sl/132-vlada-potrdila-eks-se-pred-koncem-javne-obravnave.html

O DPRS: Osnovni namen delovanja Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS) je varovanje sladkovodnih rib in njihovih habitatov z raziskavami, naravovarstvenimi aktivnostmi, popularizacijo poznavanja sladkovodnih rib, izdajateljsko in izobraževalno dejavnostjo ter sodelovanjem z drugimi sorodnimi nevladnimi in vladnimi organizacijami. Sodeluje v državnih zakonodajnih, strateških, upravnih in sodnih postopkih povezanih z varstvom narave, med drugim tudi postopkov umeščanja objektov za energetsko izrabo reke Mure. Društvo sodeluje s pravnim statusom stranskega udeleženca, ki budno bedi nad tem, da reke ne bi trajno uničili, ter da bodo postopki izpeljani strokovno in zakonito. DPRS je odgovoren za vodenje postopkov v kampanji Rešimo Muro!
Ključne besede: eks,mzi,dprs,protestno pismo
< nazaj na seznam novic