PRITISK PREMIERA ZA HE MOKRICE JE NEDOPUSTEN!

objavljeno v torek
03 september 2019, ob 09:16

Predsednik vlade Marjan Šarec je ob nedavnem obisku Krškega podal izjavo, ki je po mnenju DPRS za predsednika vlade nedopustna in vzbuja vprašanja, kako (naj) v Sloveniji delujejo strokovne institucije.

SotojeKrkeinSavekibibilovprimeruizgradnjeHEMokriceunieno.FotoDuanKlenovek.jpg Sotočje Krke in Save, ki bi bilo v primeru izgradnje HE Mokrice uničeno. Foto: Dušan Klenovšek
SotojeKrkeinSavekibibilovprimeruizgradnjeHEMokriceunieno.FotoMehoToki.jpg HEBreiceomilitveniinizravnalniukrepinedelujejo.Onesnaevanjarjavimadepovzroajododatnounienjeribam.FotoAnonimno..jpg

Premier Šarec je namreč izjavil (povzeto po časniku Večer, 23.08.2019): »Glede na to, da so uresničili zaveze iz koalicijskega sporazuma pogodbe in zahteve okoljevarstvenih organizacij, da HE na Muri ne bo, pa premier Šarec pričakuje, kot je dejal, da se prebudi zdrava pamet in se dokonča izgradnja hidroelektrarne Mokrice kot zadnje v verigi spodnjesavskih elektrarn

Kaj taka izjava predsednika vlade pomeni upoštevajoč, da Agencija RS za okolje (ARSO) v tem trenutku še oz. ponovno presoja izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, ki je pogoj za gradnjo hidroelektrarne (HE) Mokrice?

Taka izjava predsednika vlade je po mnenju DPRS nedovoljen pritisk politike na strokovno odločanje, ki mora slediti vsem predpisanim standardom oz. mora zaradi velikega obsega in zlasti nepovratnosti posegov v prostor, naravo ter rastlinske in živalske habitate ob Savi, ki jih prinaša energetski objekt, vključevati vse predvidene presoje vplivov in te upoštevati pri končni presoji. Sprašujemo se, ali je možno, da strokovni postopek presoje na ARSO po omenjeni izjavi teče neodvisno in strokovno naprej? Če pogoji za gradnjo hidroelektrarne niso izpolnjeni in vplivi na naravo uničujoči – in o tem odloča stroka -, se gradnja nikoli ne sme zgoditi  - tudi, če jo zahteva vrh politike, ki presojo različnih strok »gostilniško« zreducira na prebuditev zdrave pameti. Takim izjavam oz. pritiskom vrha politike bi se po mnenju DPRS morale upreti tudi strokovne institucije – v konkretnem primeru zlasti ARSO (tega pa trenutno vodi v času Šarčeve vlade imenovana Lilijana Kozlovič, nekdanja generalna sekretarka vlade Mira Cerarja).

 

Slika 2: Sotočje Krke in Save, ki bi bilo v primeru izgradnje HE Mokrice uničeno. Krka in Sava sta območji Natura 2000 in predstavljata nacionalno pomembno območje za ohranjanje rečnih vrst rib (platnica, zvezdogled itd.) Foto: Meho Tokić

 

Ponovljen postopek – roke spet podaljšuje HESS, ne nevladniki!

V ponovnem postopku HESS šele pridobiva raziskave, ki bi morale biti pripravljene in objavljene že pred leti – tudi v ponovnem postopku HESS podaljšuje roke.

Postopek odločanja o gradnji HE Mokrice je sicer ponovno na ARSO od letos spomladi - po tem, ko je Upravno sodišče razveljavilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje. Sodišče je namreč ugotovilo, da je bila prva presoja ARSO vsebinsko in procesno pomanjkljiva in neustrezna do take mere, da je bilo izdano dovoljenje posledično nezakonito. Manjkala je vrsta presoj vplivov in osnovne raziskave (monitoringi, raziskava ekologije platnice itd.), ki so nujni po zakonu oz. veljavnih predpisih (več o tem na Za medije: Sodba v imenu ljudstva za HE Mokrice).

Čeprav je Upravno sodišče potrdilo nezakonitost dovoljenja za gradnjo HE Mokrice so investitorji – zlasti vodstvo državne družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS) - po razsodbi javno obtoževali nevladne organizacije, ki so legitimno izpodbijale nezakonito okoljevarstveno dovoljenje, češ da »minirajo družbeno korist« in da so odgovorne za zamujanje energetske investicije na Savi. Družba HESS je denimo v Časniku Finance 16. maja letos zapisala:

»S konstantnim zavlačevanjem, neprevzemanjem pošte in podobnim zaviranjem izvedbe projekta in pavšalnim ter nestrokovnim pojavljanjem v medijih pa omenjeno društvo žal ne kaže želje po konstruktivnem pristopu in zagotavljanju družbene koristi za državljane Slovenije, temveč sledi le ozko definiranim ciljem, kjer je skrb za naravo le pretveza oziroma orodje za dosego teh ciljev.«

Še več;  investitorji so po razsodbi Upravnega sodišča naprtili DPRS celo odgovornost v primeru poplav Save, kar so utemeljili - in utemeljujejo naprej - z zavajajočim in neresničnim podatkom, da je izgradnja HE Mokrica pogoj za zagotovitev protipoplavne zaščite! Na te obtožbe HESS se je DPRS odzval 14. junija letos v prispevku:  Odziv na članek v Posavskem obzorniku.

Ob tem gre ponoviti, da gre pri načrtovani HE Mokrice za »investicijo«, ki bi po najbolj optimalnem scenariju proizvedla cca. le 1% letno potrebne električne energije v RS, pri tem pa nepovratno uničila živalske in rastlinske habitate na območju Save ter prvovrstna kmetijska zemljišča.

Omenjena obtoževanja in javne izjave investitorja HESS o domnevnem zavlačevanju društev, ki zgolj z uporabo legitimnih pravnih sredstev izvajajo svoje poslanstvo – varovanje narave, pa so v nenavadni luči zaradi dejstva, da sta v ponovljenem postopku, ki teče na ARSO, ravno HESS in soinvestitor, državna investicijska družba Infra že dvakrat prosila (in pri ARSO dosegla) podaljšanje roka za izjasnitev.  Po prvotnem načrtu bi se morala investitorja izjasniti že v začetku julija, z dvema podaljšanjema pa sta si rok premaknila za dva meseca - na jutri, 4. septembra.  Kot razlog za podaljšanje roka sta investitorja navajala, da še nista prejela dodatnih strokovnih mnenj, ki sta jih naročila v zvezi z investicijo v HE Mokrice. Na sklep ARSO o podaljšanju roka sicer ni pritožbe.

Investitorja se sicer morata izjasniti o dejstvih, ki jih glede vplivov gradnje HE Mokrice navajata Zavod RS za varstvo narave in Zavod za ribištvo. Mnenji zavodov sta na voljo na povezavah mnenje ZRSVN in mnenje ZZRS  in po oceni DPRS potrjujeta uničujoče vplive gradnje HE Mokrice, ki jih ni mogoče zmanjšati ali ustrezno odpraviti z omilitvenimi ali izravnalnimi ukrepi. Ob tem gre opozoriti, da HESS ukrepov, ki bi jih moral izvajati, ne izvaja niti na že zgrajeni HE Brežice (HE Brežice: Uničili naravo, zdaj bi vajo ponovili, Večer, 15.07.2019), kar je nedopustno!  

Slika 3: HE Brežice - omilitveni in izravnalni ukrepi ne delujejo, nekateri celo niso izvedeni. Dodatni pritisk predstavlja onesnaževanje voda z izpusti. Foto: Anonimno.

Čigava dodatna strokovna mnenja bo predložil HESS, ni jasno. Iz seznama pravnih poslov, ki jih objavlja HESS skladno z zakonom o dostopu do informacijah javnega značaja, je denimo razvidno, da je HESS sredi julija v nekaj dneh sklenil več pogodb za intelektualne storitve; in sicer z Inštitutom Jozef Stefan za »raziskavo« v višini 100.000 EUR,  z Antonom Žuničem s.p. za »študijo« v višini 18.525 EUR, dva dni kasneje je sklenil pogodbo s podjetjem Aquarius, ekološki inženiring, za pripravo »mnenja« v višini 9.675 EUR in nekaj dni kasneje še s podjetjem Savaprojekt, d.d., za pripravo »mnenja« v višini 10.960 EUR.

V DPRS menimo, da so pritiski in lobiranja katerekoli politike – zlasti pa predsednika vlade - za energetske gradnje, o katerih v RS odloča stroka in pooblaščene institucije, nedopustni! Prav tako na DPRS ponovno pozivamo, da se začne z izgradnjo protipoplavnih zaščit na spodnji Savi - takoj in neodvisno od HE Mokrice.


Ključne besede: HE Mokrice, Marjan Šarec, HESS, ARSO
< nazaj na seznam novic