NEZAKONIT ZAKON ZA IZKORIŠČANJE SPODNJE SAVE

objavljeno v nedelja
17 marec 2019, ob 09:03

Priloge:

Pripombe na Zakon o pogojih ko... (pdf)


Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je 13. 2. 2019 na spletni strani objavilo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save. Rok za oddajo pripomb je bil četrtek, 14. 3. 2019. Pripombe smo poslali osem organizacij, tri civilne iniciative in odbor. Ostro nasprotujemo sprejetju zakona brez izvedene celovite presoje vplivov na okolje in širjenju koncesije iz spodnje Save na celo Savo. Koncesija bi se podelila za 9-10 velikih hidroelektrarn (HE) na srednji Savi in 1-2 na zgornji Savi.

Ključne pripombe:

 1. Izpodbijani Zakon bi moral biti presojan v smislu celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)
  • Pred potrditvijo Zakona bi bila nujna izvedba celovite presoje vplivov plana na okolje v skladu s 40. členom Zakona o varstvu okolja .
  • Predlagani zakon krši DIREKTIVO SVETA 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (v nadaljevanju Habitatna direktiva), DIREKTIVO SVETA 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (v nadaljevanju Ptičja direktiva), DIREKTIVO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (v nadaljevanju Vodna direktiva) in DIREKTIVO 2001/42/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje direktive (v nadaljevanju Direktiva o strateški okoljski presoji).
  • Predlagani zakon posega na območje z naravovarstvenimi statusi in močno ogroženimi vrstami, med katerimi je tudi sulec Hucho hucho.
 2. Vpliv HE na površinske in podzemne vode (vpliv na podtalnico).
  • Nujna je uporaba izjeme po členu 4.7 Vodne direktive.
 3. Za podelitev koncesije ni bil izveden javni razpis.
 4. Obvezno vključevanje javnosti (Aarhuška konvencija).
  • Ostro nasprotujemo sprejemanju tega zakona brez sodelovanja javnosti.
 5. Ostale pripombe

Več v celotnem dokumentu


Sorodne povezave:
DRŽAVNI ZBOR ZAVRNIL RESOLUCIJO O EKS! http://www.dprs.si/sl/135-drzavni-zbor-zavrnil-resolucijo-o-eks.html

ZAKON ZA ENERG. IZKORIŠČANJE SR. SAVE ZAVRNJEN! http://www.dprs.si/sl/134-zakon-za-energ-izkoriscanje-sr-save-zavrnjen.html
< nazaj na seznam novic