Zakonodaja

O DRUŠTVU ZA PREUČEVANJE RIB SLOVENIJE

NARAVOVARSTVENA ZAKONODAJA

 

Slovenska zakonodaja

Zakon o ohranjanju narave (UL RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04,  109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11 in 15/14)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2386

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US in 3/14)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED283

Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 99/13)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED629

Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03)
https://www.uradni-list.si/1/content?id=45837

Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02 in 67/03)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2354

Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/02 in 42/10)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE1883

Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6035

Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 117/02 in 53/05)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4370

EU zakonodaja

Habitatna direktiva – Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (The Council Directive 92/43/EEC on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora),
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:SL:PDF

Mednarodne konvencije s področja varstva narave
http://www.mop.gov.si/...mednarodne_konvencije_varstvo_narave.pdf

CBD - Konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=URISERV:l28102

CITES ali Washingtonska konvencija – Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi rastlinskimi in živalskimi vrstami (Washington, 1973)
http://www.arso.gov.si/narava/konvencija%20CITES/

Ramsarska konvencija – Konvencija o močvirjih, ki imajo mednarodni pomen, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (Ramsar, 1971)
http://www.ramsar.si/ramsar_besedilo.html

Bernska konvencija  - Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bern, 1979)
http://www.svetevrope.si/sl/dokumenti_in_publikacije/konvencije/104/

Bonska konvencija - Konvencija o varstvu migracijskih prosto živečih vrst živali (Bonn, 1979)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=URISERV:l28051

 

OKOLJSKA ZAKONODAJA

 

Slovenska zakonodaja

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1244

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6527

Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8124

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5539

EU zakonodaja

Vodna direktiva - DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0060&from=EN

DIREKTIVA SVETA z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (85/337/EGS)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0337&from=EN

DIREKTIVA SVETA z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (85/337/EGS)
http://www.edkd.si/images/stories/pdf/Direktiva_85_337_EC_okolje.pdf

DIREKTIVA 2003/35/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 26. maja 2003 o sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem in o spremembi direktiv Sveta 85/337/EGS in 96/61/ES glede sodelovanja javnosti in dostopa do sodišč
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0035&from=EN

DIREKTIVA SVETA 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (EGT L 257 , 10.10.1996, s. 26)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0061:20031120:SL:PDF

 

VELJAVNI PREDPISI - RIBIŠTVO

ZAKONI


• Zakon o morskem ribištvu - ZMR-2 (Uradni list RS, št. 115/2006)
• Zakon o sladkovodnem ribištvu - ZSRib (Uradni list RS, št. 61/2006)

UREDBE


• Uredba o pravilih ravnanja v zvezi z ukrepanjem ob poginih rib (Uradni list RS, št. 91/2009)
• Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Uradni list RS, št. 54/2008)
• Uredba o koncesijah za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/2007)
• Uredba o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/2007)
• Uredba o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih (Uradni list RS, št. 52/2007)
• Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah (Uradni list RS, št. 46/2007)
• Uredba o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leto 2004-2006 (Uradni list RS, št. 25/2004, 74/2005)
• Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredb Skuponosti s področja skupne ribiške politike (Uradnik list RS, št. 141/2006)

PRAVILNIKI


• Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence ribičev - fizičnih oseb (Uradni list RS, št. 109/2007)
• Pravilnik o podrobnem označevanju ribolovnih orodij in zagotavljanju trajnostne rabe rib (Uradni list RS, št. 87/2008)
• Pravilnik o obliki in vsebini značke in službene izkaznice ribiškega čuvaja ter poročanju in vodenju evidenc o opravljanju ribiškočuvajske službe (Uradni list RS št. 85/2008)
• Pravilnik o pogojih in načinu smukanja prostoživečih domorodnih ribjih vrst (Uradni list RS, št. 63/2008)
• Pravilnik o odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah (Uradni list RS, št. 110/2008)
• Pravilnik o načrtovanju in poročanju v ribištvu (Uradni list RS, št. 18/2008)
• Pravilnik o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu (Uradni list RS, št. 18/2008)
• Pravilnik o komercialnih ribnikih (Uradni list RS, št. 113/2007)
• Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca (Uradni list RS, št. 99/2007)
• Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja (Uradni list RS, št. 99/2007)
• Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova (Uradni list RS, št. 99/2007)
• Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja (Uradni list RS, št. 99/2007)
• Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007)
• Pravilnik o pogojih in načinu smukanja prostoživečih domorodnih ribjih vrst (Uradni list RS, št. 63/2008)
• Pravilnik o prostočasnem ribolovu na morju (Uradni list RS, št. 64/2008)
• Pravilnik o kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu (Uradni list RS, št. 94/2002, 42/2003)
• Pravilnik o evidenci ribolovnih zmogljivosti, ribolovnem naporu, ulovu, vzreji rib, iztovarjanju in ekonomskem položaju ribištva (Uradni list RS, št. 28/2004)
• Pravilnik o vsebini, obliki in evidenci dovoljenj za gospodarski ribolov (Uradni list RS, št. 83/2004)
• Pravilnik o vodenju ladijskega dnevnika za ribiška plovila, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/2005)
• Pravilnik o programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova, potrdilu o opravljenem izpitu in o vodenju evidenc o izdanih potrdilih o opravljenih izpitih (Uradni list RS, št. 44/2005)
• Pravilnik o trgovskih imenih rib (Uradni list RS, št. 46/2005)

DRUGI PRAVNI AKTI


• Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Uradni list RS, št. 31/2001, 60/2001, 4/2005, 23/2006, 116/2007)