HE MOKRICE: SPET PODALJŠANI ROKI INVESTITORJU!

objavljeno v nedelja
25 oktober 2020, ob 10:48


Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki vodi postopek presoje vplivov na okolje (PVO) za hidroelektrarno (HE) Mokrice, je pred dnevi že drugič podaljšala rok za izjasnitev investitorju, to je podjetju Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS d.o.o.), tokrat kar za pol leta (do 19. 4. 2021)!

HEBreiceuniujoposegvreko.omilitveniinizravnalniukrepinedelujejo.Onesnaevanjarjavimade.FotoAnonimno..jpg HE Brežice - uničujoč poseg v rečni ekosistem.

Gre za že drugo, nerazumno podaljšanje -  tudi v luči obtožb, ki jih je okoljski minister in nekdanji zaposleni v HESS Andrej Vizjak podajal v javnosti, češ da nevladne organizacije podaljšujejo, zavlačujejo in s tem ovirajo postopke. S takimi argumenti je minister Vizjak spreminjal tudi zakonodajo v smer omejevanja nevladnih organizacij in oteževanja njihovega sodelovanja v postopkih umeščanja objektov v naravo, ki jo je sicer v delu že ustavilo Ustavno sodišče.

 

Neutemeljeno podaljševanje postopka

Postopek, v katerem se presoja sprejemljivost projekta HE Mokrice za okolje in naravo, pri ARSO ponovno teče že od spomladi lani. V Društvu za preučevanje rib Slovenije (DPRS) smo namreč decembra 2018 vložili tožbo zoper okoljevarstveno soglasje za gradnjo HE Mokrice, ki ga je izdal ARSO. Upravno sodišče RS je februarja 2019 razsodilo, da je tožba utemeljena, da je soglasje nezakonito, zato ga je odpravilo in vrnilo zadevo v ponovni postopek na ARSO.

ARSO je z dopisom št. 35402-7/2015-225 z dne 18. 6. 2020 v ponovnem upravnem postopku investitorja HESS pozval k izjasnitvi in mu določil rok 30 dni od prejema dopisa. Investitor je šele po mesecu (13. 7. 2020) zaprosil za podaljšanje roka. Kot razlog je navedel, »da je bil z dopisom naslovnega organa (ARSO) seznanjen s stališči Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) in Direkcije RS za vode (DRSV), da gre za nova dejstva in okoliščine ter dokaj kompleksno zadevo, ki lahko pomembno vpliva na interese družbe HESS d.o.o., zato kot stranka v postopku potrebujejo primeren čas za preučitev celotne zadeve.«, zato naproša za podaljšanje roka za podajo izjave za 90 dni! ARSO je podaljša rok investitorju do vključno 19. 10. 2020.

Investitor HESS je 15. 10. 2020 ponovno zaprosil za podaljšanje roka z isto utemeljitvijo: »da sta bila z dopisom naslovnega organa (ARSO) seznanjena s stališči ZRSVN in DRSV, da gre za nova dejstva in okoliščine ter dokaj kompleksno zadevo, ki lahko pomembno vpliva na interese družbe HESS d.o.o., zato kot stranka v postopku potrebujejo primeren čas za preučitev celotne zadeve.«. Tokrat so zaprosili za podaljšanje roka kar za 6 mesecev! ARSO mu je ugodil in določil novi rok 19. 4. 2021.

Pri tem izpostavljamo, da je ZRSVN v mnenju (6-II-211/35-O-19/BK) z dne 16. 6. 2020 med drugim zapisal, da ocenjujejo vpliv posega izgradnje HE Mokrice kot bistven (ocena D) na varstvene cilje kvalifikacijskih vrst platnica na območju Natura 2000 Spodnja Sava in na zvezdogleda na območju Natura 2000 Krka s pritoki. Ter da glede na utemeljitve iz dokumentacije presoje vplivov na okolje PVO in izpostavljene dileme ne morejo zaključiti, da bo obravnavan poseg sprejemljiv. Menijo, da so vplivi posega bistveni (ocena D), saj pomenijo škodljiv vpliv na varstvene cilje varovanih območij, in da z omilitvenimi ukrepi ni mogoče preprečiti, da poseg ne bi škodoval celovitosti območja.

Hkrati je DRSV je v mnenju (št. 35019-84/2020-5) z dne 10 . 6. 2020 med drugim zapisala, da je potrebno izpeljati postopek utemeljitve odstopanja od okoljskih ciljev vodnega telesa Sava Krško-Vrbina, ki bo zaključen v času priprave načrta upravljanja voda, izjema se bo povzela v Načrtu upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2021-2027. Utemeljitev nedoseganja okoljskih ciljev za HE Mokrice za VT Sava Krško-Vrbina še ni bila izvedena. Predlagajo, da se utemeljitve podajo v nadaljnem postopku.

To, da HESS kot investitor potrebuje dodatnega pol leta domnevno zaradi kompleksnosti vsebine in da mu je ARSO to odobril, je nenavadno – že zato, ker so zadnje mesece stalno, vključno z ministrom, napovedovali željo po čim prejšnjem dokončanju postopka. Zato je verjetneje, da gre zgolj za nov manever na točki, kjer je postalo jasno, da zakonita zelena luč za gradnjo ne bo možna.

 

Netransparentnost projekta HE Mokrice

Podaljšanje postopka pri ARSO je tudi nadaljevanje netransparentnosti države oziroma ministra Vizjaka pri celotenm projektu HE Mokrice.

Ministrstvo za okolje, ki ga vodi Vizjak, je namreč 5. julija letos za ta projekt začelo postopek t.i. prevlade druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave. Gre za prvi tovrstni postopek pri nas, ki ga za izredne primere, ko ni alternativ posegu v naravo predvideva evropska habitatna direktiva.  V DPRS vztrajamo, da uničenje narave in varovanih habitatov, ki bi jih prinesla izgradnja HE Mokrice, nikakor ne odtehtajo proizvodnje manj kot 1% elektrike, ki jo letno porabi Slovenija, in da alternativ Vizjakovo ministrstvo ni niti začelo preučevati. Nerazumno je, da se postopek, ki presoja vpliv objekta na naravo in okolje, še ni končal pri ARSO in se celo podaljšuje za pol leta,  hkrati pa na Ministrstvu za okolje teče postopek prevlade, kjer je ravno omenjena presoja ključna!

Dodatna netransparentnost, kaj se sploh dogaja s HE Mokrice, pa izhaja iz napovedi ministrtva za okolje 5. julija letos, da bo vlada v 60 dneh sprejela odločitev o postopku, kar pa se po našem vedenju ni zgodilo.


Ključne besede: PVO, HE Mokrice, HESS, Andrej Vizjak, ARSO, MOP, DPRS


< nazaj na seznam novic