ODGOVOR NVO NA POJASNILO MINISTRSTVA

objavljeno v petek
25 november 2022, ob 11:53


Odgovor nevladnih organizacij in stroke na pojasnilo ministrstva glede pisma nevladnih organizacij

1xNE_FB_DOGODEK_glava_1200x6287.jpg V boju za reke.

 

MOP v Pojasnilu glede pisma nevladnih organizacij (novica MOP 24. 11. 2022) pojasnjuje, da združitev podnebnega in energetskega področja ne pomeni podreditve okolja energetiki, temveč prepoznanje, da so energetski in podnebni izzivi močno prepleteni. Za reševanje podnebne krize potrebujemo bistvene spremembe v energetiki, kot so solarizacija, prehod na obnovljive vire in odpoved rabi fosilnih virov. Obe področji je zato v tem kontekstu smiselno obravnavati skupaj.

Nevladne organizacije in stroko ne skrbi prenos podnebja, ampak nas skrbi prenos okolja, in s tem upravnih postopkov, varstva okolja, varovanje biotske raznovrstnosti, varovanje voda in s tem pitne vode, v roke onesnaževalcev - energetike. Že sedaj Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) vključuje sončno energijo, vetrno energijo itd., zato je ta izgovor, da je prepoznanje, da so energetski in podnebni izzivi močno prepleteni, privlečen za lase. Prav NEPN je primer, kjer sta energetika in podnebje že povezana, sicer pa že tudi v prejšnjih strateških dokumentih, kot je npr. Akcijski načrt za obnovljive vire energije – ANOVE.


Minister Brežan se zavezuje, da se ob reorganizaciji ministrstev okoljevarstveni in naravovarstveni standardi s sprejemom sprememb zakona o vladi ne bodo nižali, temveč nasprotno. Poudarjamo, da glas ZA na referendumu prvič ustanavlja podnebno ministrstvo, ga s tem daje v ospredje in mu namenja mesto, ki ga v času podnebne krize to področje mora dobiti, saj podnebne spremembe predstavljajo največjo grožnjo naravi in okolju. Blaženje podnebnih sprememb bo pospešilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Ta vlada okoljske standarde že niža. Največjo grožnjo pa predstavlja zlom biotske raznovrstnosti in ne podnebna kriza, zato je ključen ukrep obnova ekosistemov, v nasprotnem primeru ni prilagoditve na podnebne spremembe, še manj lahko govorimo o blaženju podnebnih sprememb.

Poleg tega ta vlada ni prva, ki izpostavlja podnebne spremembe. Že leta 2009 je vlada uvedla Službo vlade RS za podnebne spremembe, ki je bila je bila leta 2012 žal ukinjena. Služba vlade je še bolje kot ministrstvo, saj so podnebne spremembe horizontalna tema in nad vsemi ministrstvi.

 

MOP pojasnjuje: Vloga novonastalega ministrstva, ki bo skrbelo za naravo, vode in prostor pa bo ključna na področju prilagajanja podnebnim spremembam:

področje voda in prostora bo z ožanjem delokroga ministrstva pridobilo na pomenu in se osredotočilo na reševanje ključnih izzivov: dokončna uveljavitev ustavne pravice do čiste pitne vode prek sistemov javnih gospodarskih služb, vzpostavljanje ustreznih mehanizmov vodooskrbe za ohranjanje oskrbe s pitno vodo, zagotavljanje skrbnega, učinkovitega in trajnostnega upravljanja voda z uvajanjem na naravi temelječih rešitev, vzpostavljanje ustrezne zaščite pred naravnimi nesrečami in odpravo njihovih posledic, ki bo usklajena z dejanskimi izzivi trenutnih podnebnih sprememb in boljšega urejanja življenjskega prostora, predvsem strateškega prostorskega razvoja, prostorskega načrtovanja, urbanega razvoja in zemljiške politike;

Ministrstvo za naravne vire in prostor bi naj "dokončno uveljavil ustavne pravice do čiste pitne vode prek sistemov javnih gospodarskih služb, vzpostavljanje ustreznih mehanizmov vodooskrbe za ohranjanje oskrbe s pitno vodo". Kako bo novo ministrstvo za narave vire in prostor to zagotavljalo, saj v Zakonu o vladi piše, da gre področje javnih služb varstva okolja na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo? Javna služba varstva okolja je namreč tudi oskrba s pitno vodo. Ali ministrstvo sploh ve, katera področja premikajo in kaj zajemajo ta področja?

- zagotovljeno bo bolj usklajeno in ciljno usmerjeno delovanje v smeri zelenega prehoda, saj bo imelo neposredno podporo dveh ministrov na vladi.

Za zeleni prehod potrebujemo vsa ministrstva! in ne samo dva!, saj vse človekove dejavnosti vplivajo na stanje okolja in narave, tudi ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo, infrastrukturo itd. Zato je ključno sodelovanje vseh ministrstev, tudi za finance in zdravje.


Ključne besede: zakon o vladi, proti izročitvi okolja energetiki


< nazaj na seznam novic