PROTI IZROČITVI OKOLJA ENERGETIKI!

objavljeno v četrtek
24 november 2022, ob 06:25


Proti razgradnji ministrstva za okolje:

fb_page_header_940x3523.jpg Referendum - PROTI izročitvi okolja energetiki!

Proti izročitvi okolja energetiki!

 

Bliža se referendumski trojček in eno od referendumskih vprašanj se nanaša na Zakon o spremembah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-J). Ta zakon med drugim predvideva razgradnjo obstoječega ministrstva za okolje in prostor (MOP). Del delovnega področja MOP, ki se nanaša na delovno področje varovanja okolja, upravnih postopkov na področju okolja – vključno s celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) ter sistemskega urejanja javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov, bo prenesen v pristojnost novega ministrstva, to je Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Nasprotujemo prenosu upravnih postopkov na področju okolja v isti resor z energetiko, saj gre za nezdružljiv konflikt interesov, katerega rezultat bo popolna podreditev okolja in narave investitorskim interesom energetike. To je za leto 2022 za vlado razvite države, ki se zaveda podnebne krize in krize biotske raznovrstnosti, nesprejemljivo. Zato na referendumu novele zakona o vladi ZVRS-J ne podpiramo!

V okviru upravnih postopkov (vključno s CPVO), ki zdaj potekajo na MOP,  se presoja škodljive posege na okolje in naravne vire, vključno z vodo. Ključen namen teh postopkov je preprečiti ali zmanjšati škodljive vplive investicij oziroma dejavnosti, ki so načrtovane v prostorskih aktih ter drugih planih in programih s področij upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, kmetijstva, energetike, industrije, prometa, ravnanja z odpadki in drugih področij.

Področje energetike trenutno sodi pod ministrstvo za infrastrukturo, medtem ko upravni postopki, v katerih se presoja dopustnost in vpliv energetskih investicij na okolje, potekajo na drugem ministrstvu, to je MOP. Taka delitev daje vsaj nek videz neodvisnosti upravnih postopkov, v katerih se odloča o sprejemljivosti visokih, tudi več stomilijonskih investicij, ki posegajo v okolje.

Po novem zakonu o vladi ZVRS-J pa bosta obe polji združeni v istem resorju, -  Zakon o spremembah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-J) namreč v 2. členu med drugim določa, da novo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo opravlja naloge z delovnega področja

»javnega potniškega prometa, trajnostne mobilnosti, prometne politike, energetike, oskrbe z naftnimi derivati, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, sistemskega urejanja javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov«.

Taka združitev v isti resor je nedopustna in pomeni podreditev okolja energetiki. Interesi varovanja okolja in interesi investitorjev - tudi investitorjev s področja energetike, so namreč praviloma v konfliktu in povsem nasprotni. Okolje in narava sta za investitorje le ovira, zato je ločenost teh polj nujna in edina zagotavlja varovalko pred škodljivimi trajnimi posegi v okolje in naravo.

Ločenost polj energetike in okoljskih presoj je nujna. Strokovno in neodvisno vodenje upravnih postopkov je še edino varovalo in jamstvo pred monopolom interesov energetike; že po veljavnih pravilih se namreč v postopkih sprejemljivosti konkretnih investicij obravnavajo poročila presoj vplivih na okolje, katerih izdelovalce izbere in plača sam investitor, torej sama energetika, kar je izredno problematično in na kar nevladne organizacije s področij okoljevarstva in naravovarstva opozarjajo že več let.

Ostro nasprotujemo demontaži MOP, ki se je začela že pod bivšim ministrom za okolje Andrejem Vizjakom (SDS) in se nadaljuje z namero aktualne vlade Roberta Goloba po združitvi (podreditvi)  varstva okolja sektorju energetike. Gre za očiten konflikt interesov in dokončen poraz varstva okolja. Vlada bi morala kadrovsko in strokovno okrepiti vodenje upravnih postopkov na MOP, ne pa te postopke združiti v resor s področjem energetike. Že zdaj oziroma večkrat v zadnjih letih so sodišča s sodbami potrdila procesne in vsebinske napake v upravnih postopkih na MOP (prej na Agenciji RS za okolje),  ki so jim botrovali močni pritiski in lobiji energetike, prenos teh postopkov in energetike v isti resor pa je korak v povsem napačno smer.

Pozivamo, da ponovno povzdignemo glas, kot smo ga pri lanskem referendumu za vodo, in glasujemo PROTI spremembi Zakona o vladi in s tem preprečimo monopol energetike nad okoljem.

 

Podpisniki poziva:

Prof. dr. Mihael Jožef Toman, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Prof. dr. Peter Trontelj, univ. dipl. biol., Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Prof. dr. Dušan Devetak, univ. dipl. biol. 

Dr. Aleš Snoj, znanstveni svetnik, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Doc. dr. Maja Zagmajster, univ. dipl. biol., Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Doc. dr. Nejc Jogan, univ. dipl. biol., Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Doc. dr. Cene Fišer, univ. dipl. biol., Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Doc. dr. Damijan Denac

Damjan Vinko, univ. dipl. biol., prof. biol., član Sveta ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami - področje biotske raznovrstnosti 

Marjana Hönigsfeld Adamič, univ. dipl. biol.

Mateja Sattler, okoljska aktivistka in članica društva Eko Anhovo

Andreja Slameršek, prof. kem. in biol., članica DPRS

 

Društvo za preučevanje rib Slovenije – DPRS

Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce

Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica

Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije

Jamski laboratorij Tular, društvo za jamsko biologijo, Kranj

PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja

Mladi za podnebno pravičnost – MZPP

Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

EKO Anhovo in dolina Soče, društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo

Moja Mura, Zveza društev za Obvarovanje reke in Sonaravni razvoj ob Muri

Zavod Muzej norosti, Trate

Balkan River Defence 

Zavod Leeway Collective

Društvo za naravo Jalovec


Ključne besede: Referendumski trojček, Zakon o vladi - PROTI razgradnji MOP, DPRS


< nazaj na seznam novic