NUJNO SPOROČILO - AKTIVIRAJ SE - ZAKON O VODAH!

objavljeno v nedelja
04 april 2021, ob 12:04


Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), EPA 1634-VIII (Št. 802-01-1/2021)

SotojeSave.jpg Onemogočen dostop do sotočja reke Save - območje načrtovanega kampa. Foto: vaščan Lancovega
PrepovedandostopHE.jpg IztokkanalizacijevSavo.jpg 20180416K.Cerakkupiodpadkov.jpg Kopanjevrekijezdravjukodljivo.jpg

 

Nesprejemljivo spreminjanje Zakona o vodah

Pred kratkim so številne nevladne organizacije uspele z umikom spornega 4. člena Predloga Zakona, katerega namen je bil sprememba 69. člena Zakona o vodah, ki prepoveduje gradnjo objektov in naprav, ki vključujejo nevarne snovi, ter objektov in naprav za odlaganje odpadkov, na vodovarstvenem območju.

Še vedno pa je v veljavi ostal 2. člen Predloga Zakona, ki spreminja ter dopolnjuje 37. člen zakona o vodah (ZV-1G) na način, ki nedopustno razširja možnost posegov na vodna in priobalna zemljišča ter na območja presihajočih jezer. Novela namreč odpira vrata množični gradnji objektov v javni rabi po veljavni gradbeni zakonodaji, ki bi jih bilo po novem možno graditi le z izdajo vodnega soglasja Direkcije RS za vode in mimo prostorskega načrtovanja s področja upravljanja voda. Če so bili doslej posegi mogoči le na stavbnih zemljiščih znotraj naselij, jih novela zakona zdaj širi tudi na vsa ostala naravna vodna zemljišča celinskih voda in na priobalna območja, ki so v naši zakonodaji definirana kot naravno vodno javno dobro in so pomembna za ohranitev, varstvo in izboljšanje kakovosti okolja. Poleg tega bi se s predlaganimi spremembami in v korist zlasti zasebnega kapitala v Sloveniji začela uveljavljati tudi praksa omejevanja splošne rabe in dostopa do vode kot javne dobrine. (Vir: SDZV)

 

Kaj lahko storite?

V torek, 6. 4. 2021 ob 11 uri, bo na 22. izredni seji Državnega sveta Republike Slovenije glasovanje o odložilnem vetu na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G).

Vsa gradiva za sejo so objavljena na povezavi: http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/22-izredna-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije

Državni svetniki bodo glasovali o predlogu odložilnega veta na navedeni zakon. V primeru izglasovanja odložilnega veta bo Državni svet Republike Slovenije uveljavil zahtevo, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G).

Pri ponovnem odločanju mora za sprejem zakona glasovati večina vseh poslancev (46 glasov), razen če Ustava RS predvideva za sprejem obravnavanega zakona večje število glasov (2. odstavek 91. člena Ustave RS).

 

Podpišete zahtevo za referendum: https://zapitnovodo.si/

ALI/ IN

Pošljete svoj poziv na elektronski naslov: gp@ds-rs.si za izglasovanje odložilnega veta. Vsa elektronska pošta, ki bo do začetka seje ob 11 h prispela na elektronski naslov glavne pisarne Državnega sveta, naj bi bila pred pričetkom seje posredovana svetnikom. Lahko pa seveda pošljete svoje sporočilo tudi neposredno na elektronske naslove 41 državnih svetnikov, ki so navedeni na koncu tega sporočila.

Vsak glas posameznega državnega svetnika šteje. Verjamemo, da se državni svetniki zavedajo izrednega pomena varstva voda in okolja v Sloveniji za nas, državljane. Vseeno je pomembno, da državne svetnike v čim večjem številu seznanimo s tem, kako zelo pomembno je za državljane varstvo voda.

V nadaljevanju je predlog vsebine, ki jo lahko vključite v svoj poziv, seveda pa ga lahko spremenite in dodate svoje razmišljanje. Dejstvo je, da, če bomo v državi sprejemali takšno zakonodajo, naši zanamci ne bodo imeli več česa varovati. No, pa tudi do vode mogoče ne bodo prišli.

Čeprav je pred nami podaljšan vikend in dela prost dan, prosim, posredujte informacijo v čimvečjem številu svojim sorodnikom, prijateljem, kolegom, somišljenikom, sodelavcem, strokovnjakom in vsem, ki jim je mar za naše vode!

ČAS JE POMEMBEN. Odzvati se moramo hitro in v velikem številu.

Delite zadevo tudi preko družbenih omrežij, ki dosežejo veliko število ljudi. Če ste član kakšnega društva ali organizacije, obvestite svoje člane.

 

E-naslovi za pošiljanje poziva:

gp@ds-rs.si

igor.antauer@ds-rs.si

dejan.crnek@ds-rs.si

rajko.fajt@ds-rs.si

matjaz.gams@ds-rs.si

franc.golob@ds-rs.si

mitja.gorenscek@ds-rs.si

tomaz.horvat@ds-rs.si

tone.hrovat@ds-rs.si

lidija.jerkic@ds-rs.si

branka.kalenic.ramsak@ds-rs.si

franc.kangler@ds-rs.si

danijel.kastelic@ds-rs.si

bojan.kekec@ds-rs.si

janos.kern@ds-rs.si

samer.khalil@ds-rs.si

oskar.komac@ds-rs.si

alojz.kovsca@ds-rs.si

marija.lah@ds-rs.si

marjan.maucec@ds-rs.si

franjo.naralocnik@ds-rs.si

srecko.ocvirk@ds-rs.si

milan.ozimic@ds-rs.si

boris.popovic@ds-rs.si

bojana.potocan@ds-rs.si

peter.pozun@ds-rs.si

bojan.rezun@ds-rs.si

miroslav.ribic@ds-rs.si

franci.rokavec@ds-rs.si

ladislav.rozic@ds-rs.si

joze.smole@ds-rs.si

dusan.strnad@ds-rs.si

branimir.strukelj@ds-rs.si

branko.sumenjak@ds-rs.si

matjaz.svagan@ds-rs.si

davorin.tercon@ds-rs.si

branko.tomazic@ds-rs.si

igor.velov@ds-rs.si

bogomir.vnucec@ds-rs.si

zeljko.vogrin@ds-rs.si

marko.zidansek@ds-rs.si

cvetko.zupancic@ds-rs.si

 

Tekst za pošiljanje:

Spoštovani državni svetniki,

kot ste seznanjeni, je Državni zbor je na seji 30. 3. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G).

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), EPA 1634-VIII, je bil sprejet brez strokovne obravnave, ki bi omogočila tehten razmislek o ključnih posegih na področju varstva voda in bi v javni razpravi zanje pridobila tudi širše družbeno soglasje. Javna razprava ni bila možna, strokovna javnost se do ključnih sprememb navedenega zakona ni imela možnosti opredeliti.

Tak način sprejemanja zakonodaje, ki je izjemnega pomena za vse državljane Republike Slovenije, je nedopusten. Vprašanje pravice do pitne vode zadeva ustavno kategorijo, ki se ne sme urejati po hitrem postopku (skrajšani zakonodajni postopek).

Vlada Republike Slovenije je novelo zakona o vodah sprejela po skrajšanem postopku in zgolj 14-dnevni javni obravnavi, pri čemer sodelovanja s stroko s področja varstva okolja in narave ter s področja gradbeništva in drugimi ključnimi deležniki ni bilo.

Sporne določbe spremenjenega Zakona o vodah z razširitvijo možnosti posegov na vodnem in priobalnem zemljišču omogočajo praktično neselektivno gradnjo objektov na območju priobalnega pasu rek, jezer in morja, s čimer je neposredno ogrožen tako priobalni pas vodnih teles kot tudi podzemni vodonosniki. Posledica izvajanja takšne z zakonom podprte prakse bo onesnaževanje voda, vključno s podzemnimi vodonosniki, ki so vir naše pitne vode. Nepremišljena in neustrezna gradnja objektov na najranljivejših območjih priobalnih pasov rek, jezer in morja bo povzročila trajno degradacijo priobalnih zemljišč, ki so že sedaj podvržena številnim posegom.

S sprejetjem spornega Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G) je onemogočeno varstvo javnega dobra, ki je namenjeno vsem državljanom Republike Slovenije. Hkrati je očitno, da gre za omogočanje izvajanja zasebnih interesov posameznikov in kapitala, ki ni v interesu vseh prebivalcev Republike Slovenije, pri čemer so neizogibne posledice na zdravje ljudi zaradi vplivov na pitno vodo, na kvaliteto življenja zaradi degradacije priobalnega območja ter posredno onemogočenega dostopa ljudi do javnega dobra (vodotoki, jezera in morje). Neizogibno je tudi uničevanje vodnih in priobalnih ekosistemov, ki so izjemnega pomena tako za živalske in rastlinske vrste kot tudi za ljudi.

V svojem imenu in z mislijo na vse odgovorne sodržavljane in somišljenike, ki jim je mar za zdravo življenjsko okolje in za naše vode, vas pozivam, da glasujete za odložilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G).

Lep pozdrav,

Ime in priimek/ Organizacija

 

 

 


 


Ključne besede: Zakon o vodah, Državni svet


< nazaj na seznam novic