HE MOKRICE: VLOŽENA TOŽBA IN POZIV SODIŠČU!

objavljeno v sreda
27 januar 2021, ob 11:34


HE Mokrice: Vložena tožba in poziv sodišču k preprečitvi posegov!

Meho_Toki_30.04.2008012web.jpg Sotočje Krke in Save, ki bi bilo v primeru izgradnje HE Mokrice uničeno. Foto: Meho Tokić

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) je danes na Upravno sodišče RS vložilo tožbo zoper odločbo, s katero je Vlada RS 9. decembra 2020 za hidroelektrarno (HE) Mokrice investitorjem dovolila prevlado javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave. DPRS v tožbi navaja številne kršitve pravil postopka, napačne uporabe predpisov in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Posledično sodišču predlaga izdajo začasne odredbe, ki bo onemogočila kakršnekoli posege do končne razsodbe sodišča.

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) ima status društva v javnem interesu ohranjanja narave in je stranski udeleženec v postopkih za izgradnjo HE Mokrice. DPRS izgradnji zaradi uničujočih vplivov na naravo, zaščitene habitate oz. vrste (npr. uničen bo ključni habitat ribjih vrst platnice, zvezdogleda itd.) ostro nasprotuje.

Leta 2019 je Upravno sodišče RS zaradi nezakonitosti odpravilo okoljevarstveno soglasje, ki ga je za začetek gradnje HE Mokrice izdala Agencija RS za okolje (Arso), in Arsu zadevo vrnilo v ponovno odločanje. Čeprav pred Arso ponovljen postopek, v katerem investitorji branijo okoljevarstveno sprejemljivost projekta, še teče, je Ministrstvo za okolje (MOP) pod vodstvom Andreja Vizjaka sredi leta 2020 za projekt začelo poseben postopek, tj. postopek prevlade javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave. Predpostavka tega postopka, ki je bil uporabljen prvič v zgodovini Slovenije, je, da je investicijski poseg pripoznan kot okoljevarstveno nesprejemljiv (ima »bistven vpliv«) in je zato edina možnost za njegovo realizacijo postopek prevlade, tj. izredno tehtanje javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave. Vzporedno potekanje omenjenih dveh postopkov, torej postopka pred Arso in postopka prevlade pred MOP, ni le nelogično in vsebinsko kontradiktorno, ampak je zlasti v očitnem nasprotju z evropskim pravom, kot je izpostavljeno v tožbi.

Hkrati je eden od osnovnih pogojev in podlag za postopek prevlade neobstoj alternativ oziroma drugih ustreznih rešitev za dosego istega cilja, torej za zapolnitev potreb po dodatni električni energiji. V konkretnem primeru pa država nikakor ni preučila ne utemeljila ali dokazala, da ne obstajajo alternativne možnosti, s katerimi bi iste cilje dosegla z manj škodljivimi posledicami za posebej dragocena varovana območja narave. Ob tem gre izpostaviti, da bi HE Mokrice po projekcijah v optimalnih razmerah proizvedla le okrog 1% letne porabe elektrike v RS – in za to nizko proizvodnjo država z zastavljenim postopkom trdi, da nima alternative! -, medtem ko bo škoda, ki bo s to investicijo povzročena Savi in naravi ogromna, trajna in nepopravljiva!

Kljub vsemu je Vlada RS 9. decembra lani odločila v prid investitorjem: z odločbo, ki jo DPRS izpodbija z danes vloženo tožbo, je odločila, da se nosilcem posega v naravo, tj. družbam HESS[1] d.o.o., Infra d.o.o. in ELES d.o.o. v postopku prevlade javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave dovoli prevlada javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave.

Ob vrsti procesnih nepravilnosti, na katere smo DPRS in druge nevladne organizacije javno opozarjale že v času postopka pred MOP[2], v tožbi posebej opozarjamo tudi nepravilno prijavo postopka Evropski komisiji. Zaradi izrednosti postopka prevlade javne koristi, s katerim se lahko le pod posebnimi okoliščinami sprejme investicijska odločitev v škodo narave, morajo države te postopke priglašati Evropski komisiji oziroma zanje pred odločitvijo o prevladi pridobiti mnenje pristojnega organa EU, v kolikor investicije posegajo v posebna varstvena območja prednostnih habitatnih tipov, kar je primer tudi za HE Mokrice, ki bi močno posegla v habitate  Nature 2000.

V DPRS smo tožbo vložili z namenom zaščite narave in habitatov v in ob reki Savi, saj menimo, da gre za uničevalni poseg, ki se nikakor ne sme zgoditi v razviti evropski državi, utemeljeni na spoštovanju prava EU in spoštljivem odnosu do narave, ki smo jo dobili v začasno uživanje! Investicijski apetiti energetikov in gradbenih lobijev nikakor ne smejo diktirati trajnega in nepopravljivega uničevalnega posega v našo skupno dediščino.

Ponovno opozarjamo na okoliščino, da je bil aktualni minister za okolje Andrej Vizjak neposredno pred nastopom ministrske funkcije zaposlen v skupini HESS, ki je investitorka v projekt HE Mokrice. Še več: v skupini HESS je bil osebno zadolžen za projekt HE Mokrice, ki pa ga zdaj kot minister, vse od nastopa ministrske funkcije marca lani »pospešuje«. Ponovno apeliramo na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), da presodi poteze ministra Vizjaka, ter pristojne državne organe, da preprečijo neutemeljeno porabo javnega denarja[3].

Pristojne na MOP ponovno pozivamo, naj čim prej zagotovijo protipoplavno zaščito na območjih ob Savi, za vzpostavitev katere izgradnja HE Mokrice nikakor ni nujna, v kar zlasti prebivalce ob Savi zmotno prepričujejo investitorji.[1] Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. (HESS, d.o.o.)

 


Ključne besede: HE Mokrice, DPRS, HESS, Andrej Vizjak, tožba


< nazaj na seznam novic