PODNEBNI SKLAD 2019 – ČRPANJE SREDSTEV

objavljeno v sreda
28 november 2018, ob 14:36

Priloge:

Pripombe DPRS.pdf (pdf)

V ponedeljek, 26. 11. 2018 smo DPRS na Ministrstvo za okolje in prostor posredovali pripombe in predloge na Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019. Menimo, da sredstva iz sklada niso namenjena ukrepom, ki bi najbolj učinkovito prispevali k zmanjšanju vplivov na podnebne spremembe. Podnebni sklad ne daje prednosti zmanjšanju in učinkoviti rabi energije, kot to določa Energetski zakon.

Ključne pripombe DPRS:
SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM
Na podlagi članka dr. Mihaela G. Tomšiča, ki izpostavlja, da je možno ogromno energije prihraniti pri gospodinjskih aparatih, še več pa pri energetski sanaciji stavb, DPRS predlagamo, da se sredstva nameni v izboljšanje energetske učinkovitosti gospodinjskih aparatov, da bi bili dostopni socialno najbolj ogroženim skupinam prebivalstva, hkrati pa bi s tem prispevali k zagonu gospodarstva proizvodnje gospodinjskih aparatov z manjšo porabo energije. Enako velja za energetsko sanacijo stavb.

ZMANJŠEVANJE EMISIJ V PROMETU
Slovenija ima ključni problem s tranzitnim prometom. Promet prispeva 41,1 % bruto končne rabe energije! DPRS smo že pri izdelavi Energetskega koncepta Slovenije predlagali, da Slovenija resno pristopi k ukrepu usmerjanja tranzita na železniške proge. Denar se usmeri v izgradnjo železniške infrastrukture, za preusmeritev tranzita, zlasti tovornega prometa na železnice.

SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
Nesmiselno in tudi protizakonito je namenjati sredstva v višini do 5 milijonov € za ukrep »Izgradnja dela ureditev HE Mokrice«, namreč nastalo škodo bi moral poravnati investitor. DPRS bomo vložili tožbo na okoljevarstveno soglasje za gradnjo HE Mokrice na Upravno sodišče, zato v letu 2019 še zagotovo ni pričakovati pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja. DPRS zahtevamo: »Denar predviden v tem odloku za črpanje sredstev iz podnebnega sklada za izgradnjo dela ureditev HE Mokrice se naj v višini do 5 mio € nameni revitalizaciji reke Mure.«, za izvedbo dela Akcijskega načrta za revitalizacijo reke Mure, ki ga pripravlja Zavod RS za varstvo narave.


Ključne besede: Podnebni sklad 2019
< nazaj na seznam novic