PRIPOMBE DPRS NA OKOLJSKO POROČILO ZA HE MOKRICE

objavljeno v nedelja
10 december 2017, ob 19:05

Priloge:

Pripombe PVO HE Mokrice (pdf)

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) smo bili ponovno pozvani k podaji pripomb na okoljsko poročilo izdelano v okviru postopka presoje vplivov na okolje za HE Mokrice, ki ga vodi Agencija RS za okolje. Ponovno ugotavljamo, da ocena presoje vplivov na okolje ni ustrezna in da je pripravljavec okoljskega poročila brez ustreznih argumentov in dokazov pavšalno zavrnil vse pripombe DPRS in tudi ZRSVN. Izvedene niso bile zahtevane študije, ki bi sploh omogočile ustrezno presojo ter načrtovanje in ugotavljanje izvedljivosti omilitvenih in izravnalnih ukrepov. Poseg bi imel uničujoč vpliv na območje Natura 2000 Spodnja Sava, bistven vpliv na območje Natura 2000 Krka s pritoki, uničujoč vpliv na ribje združbe itd. Rečni ekosistem se bi spremenil v jezerski, uničena bi bila celovitost in povezljivost območij Natura 2000 itd.

RiverWatchtransparent.jpg
hdzzp_4_black_eng.jpg

Glede na neresnost izvajalca presoje vplivov na naravo in okolje, ter očitno namero investitorja, izogniti se postopku prevlade drugega javnega interesa nad javnim interesom ohranjanja narave po Habitatni direktivi in neupoštevanje pogojev uporabe izjem po Okvirni vodni direktivi, bo DPRS s podporo mednarodne nevladne organizacije RiverWatch in hrvaške nevladne organizacije Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, zadevo prijavil Evropski komisiji.
< nazaj na seznam novic