AN OVE 2010-2020

objavljeno v četrtek
11 februar 2016, ob 23:57

Priloge:

Sklep o zavrnitvi stranskega u... (pdf) Mnenje o ustreznosti ok. por..... (pdf)


DPRS smo na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in na Ministrstvo za infrastrukturo (MzI), dne 27.11.2015 vložili zahtevo za vključitev društva kot stranskega udeleženca v postopek CPVO za AN OVE 2010 – 2020 in zahtevo za dostop do informacij javnega značaja (IJZ). (Objava na spletni strani DPRS http://www.dprs.si/sl/71-anove.html)

V okviru IJZ želimo pridobiti dokument AN OVE 2010-2020, okoljsko poročilo in drugo pomembno dokumentacijo povezano z AN OVE, npr. mnenja različnih organizacij, zlasti mnenja ZRSVN. Do sedaj smo prejeli samo dokumentacijo od ZRSVN, s področja njihove pristojnosti.

Iz mnenja ZRSVN o ustreznosti okoljskega poročila, z dne 26.11.2015, je razvidno:

  • da so bile naravovarstvene smernice pripravljene s strani ZRSVN upoštevane pomanjkljivo  ali celo neupoštevane v delih, kjer ZRSVN že opozarja na že ugotovljeno nesprejemljivost nekaterih potencialnih območij za izkoriščanje obnovljivih virov energije;
  • da so v okoljskem poročilu in dodatku za varovana območja vsi vplivi ocenjeni kot sprejemljivi, kljub ugotovljenim dejstvom, kot so npr.:
    • V tem trenutku ni znano, ali obstajajo tehnološke rešitve izgradnje HE na Srednji Savi, ki bi ohranjale ugodno ohranitveno stanje sulca.
    • HE na Soči in njenih pritokih so nesprejemljive že zaradi določil Zakona o Soči. Okoljsko poročilo bi moralo ugotoviti, da je to območje nesprejemljivo za izgradnjo HE ter zahtevati izločitev tega območja iz seznama potencialnih območij.
    • Pri HE na Muri je vprašljiva izvedljivost ob vedenju, da je kumulativni vpliv na določene vrste in HT na tem območju že presežen. Že v študiji Preveritev lokacij z vidika varstva naraveje bilo ugotovljeno, da umestitev katerekoli elektrarne ni sprejemljiva brez nadomestitve habitata (vsaj za nekatere vrste ptic, rib in gozdni HT), hkrati pa je že v tem gradivu izražen dvom v izvedljivost funkcionalnih nadomestnih habitatov.
    • HE Moste – posegov in gradenj, kot so predvideni, ni mogoče izvesti, ne da bi bile uničene bistvene vsebine naravnih vrednot Berje pri Zasipu – mokrišče, Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko, Breg pri Žirovnici – nahajališče lehnjaka.

Mnenje ZRSVN si lahko v celoti preberete v priponki.

Glede na vsebino mnenja ZRSVN ter očitno nepripravljenost MOP in MiZ po razkritju samega predloga AN OVE ter predmetnega okoljskega poročila s prilogami javnosti ter glede vmes prejeto zavrnitev možnosti udeležbe v postopku priprave CPVO , proti kateri bomo sicer vložili tožbo, na DPRS izražamo resno zaskrbljenost glede samega izvajanja priprave teh dokumentov ter vodenja postopka AN OVE v nasprotju z načeli transparentnosti in participacije zainteresirane strokovne javnosti, kot jo opredeljuje veljavna Slovenska zakonodaja in pa prevzete mednarodne obveznosti (Aarhuška konvencija) ter nenazadnje EU predpisi ter sodna praksa.


Ključne besede: CPVO za AN OVE 2010 – 2020, AN OVE 2010-2020, MOP, Mzl, ZRSVN


< nazaj na seznam novic