MOKRICE: SE IZVAJAJO PRITISKI NA MNENJEDAJALCE?

objavljeno v petek
02 april 2021, ob 10:54


V Društvu za preučevanje rib Slovenije (DPRS) smo kot stranski udeleženec vključeni v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za Hidroelektrarno (HE) Mokrice. Pri nedavnem pregledu dokumentacije smo ugotovili, da je ena od strokovnih institucij – mnenjedajalk v postopku, to je Zavod RS za ribištvo (ZZRS), zadnji mesec, to je marca 2021 strokovno mnenje glede gradnje HE iz »negativnega« spremenil v »pozitivno«. Taka popolna sprememba mnenja, ki mora temeljiti na strokovnih podlagah, je nenavadna.

ZvezdogledPeter_Vali2mala.jpg Zvezdogled je ogrožen. Foto: Peter Valič

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), kjer teče tako imenovani integralni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za HE Mokrice, DPRS kot stranskega udeleženca v postopku ne seznanja z mnenji oziroma relevantno dokumentacijo v postopku, čeprav menimo, da bi moralo. Zato smo zahtevali vpogled v dokumentcijo in mnenja strokovnih institucij - mnenjedajalk.

Pri pregledu smo ugotovili, da je ZZRS institucija v marcu, v roku dveh tednov spremenila strokovno mnenje glede projekta iz »negativnega« v »pozitivno«, kar nas izredno čudi. ZZRS je namreč v prvem mnenju, datiranem 8.3.2021, izrecno opozoril na tri ribje vrste, ki jih predvidena gradnja HE Mokrice najbolj ogroža – zlasti na vrsto zvezdogled. »Hidravlična modelna raziskava predvidenih ureditev na izlivnem delu Krke je za zvezdogleda pokazala zmanjšanje površin drstnega habitata ter občutno zmanjšanje površine habitata za odrasle osebke. Glede na površine ustreznega habitata za zvedogleda v novonastalih ramerah ocenjujemo, da, v kolikor bi se vrsta na tako majhni površini habitata uspela ohraniti, bi to bila izredno majhna, izolirana in zelo ranljiva populacija, dolgoročno obsojena na izumrtje,« navaja ZZRS v strokovnem mnenju, datiranem 8.3.2021. Med drugim izraža nestrinjanje s predlaganim izravnalnim ukrepom, ki predvideva, da se zvezdogleda v primeru slabšanja stanja v Krki doda v obstoječe območje Natura 2000 Sava – Medvode – Kresnice. »Vrsta je namreč na tem območju že prisotna, čeprav nima statusa kvalifikacijske vrste navedenega območja. Slabšanje stanja populacije zvezdogleda v Krki bo dolgoročno z veliko gotovostjo pomenilo njeno izumrtje in posledično izginotje iz Natura 2000 območja Krka s pritoki, vrsta pa bi zaradi izgradnje HE Mokrice izginila tudi iz Save na območju akumulacije,« navaja ZZRS in mnenje zaključuje, da »bi bile spremembe celotnega rečnega ekosistema na vplivnem območju izgradnje objektov HE Mokrice kljub vpeljavi vseh v projektu navedenih izravnalnih in omilitvenih ukrepov tako velike, da se ne bi bilo mogoče izogniti zmanjšanju številčnosti populacij večine reofilnih vrst rib ter lokalnemu izumrtju populacij najobčutljivejše zavarovane vrtse rib, to je zvezdogleda«. In zaključuje: »Z vidika pristojnosti ZZRS nameravana gradnja zaradi nezadostnih ukrepov za zaščito zvezdogleda v reki Savi ni sprejemljiva

Manj kot dva tedna kasneje, 19.3.2021, je ZZRS mnenje spremenil v pozitivno, torej podporno HE Mokrice. »V okviru izvedljivih izravnalnih ukrepov zato ZZRS sprejema izravnalni ukrep uvrstitve zvezdogleda kot kvalifikacijske vrste v Natura 2000 območje Sava – Medvode – Kresnice in podaja pozitivno mnenje glede gradnje hidroelektrarne Mokrice,« se glasi zadnji stavek novega mnenja, pod katerega je podpisan le direktor ZZRS brez strokovne ekipe.

Opozoriti je potrebno, da je ZZRS že v prvem mnenju predlagal - kot dodaten ukrep, da bi bilo potrebno razširiti območje Natura 2000 Sava – Medvode – Kresnice: »Poleg dodajanja vrste v obstoječe Natura 2000 območje Sava – Medvode – Kresnice bi bilo potrebno razglasiti še dodatno območje Natura 2000 na odseku reke Save od Kresnic do sotočja s Savinjo, da se zagotovi celovitost populacije vrste v preostalem delu Save in povezljivost habitatov s Savinjo.«. Čeprav ta ključna zahteva, zaradi katere je ZZRS prvotno izdal negativno mnenje, ni bila izpolnjena, pa je ZZRS mnenje spremenil v pozitivno, kar je nenavadno, saj je bilo mnenje spremenjeno brez izpolnitve strokovno prepoznanih pogojev ali okoliščin za spremembo negativnega mnenja v pozitivno. Spremenjeno mnenje ne podaja nobenih strokovnih argumentov ali pojasnil, zakaj je nesprejemljiva »rešitev« postala sprejemljiva. Sporno pa je tudi mnenje Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN), ki je očitno in izrecno zavrnil zahtevani ukrep s strani ZZRS, kar je zelo nenavadno za organizacijo katere poslanstvo je varstvo narave in ohranjanje viabilnih populacij zavarovanih in varovanih vrst. ZRSVN ni predložil nobenih strokovnih podlag za izdano pozitivno mnenje, ampak je očitno ignoriral mnenje ZZRS, ki izvaja monitoringe rib in spremlja stanje populacij rib na območju obstoječih HE.

V DPRS nas tovrstne sprememba strokovnih mnenj brez izvedenih dodatnih strokovnih raziskav ali novih strokovnih dejstev izjemno preseneča. Strokovne državne institucije morajo ohraniti avtonomnost, tak položaj pa jim morajo pripoznavati in tudi zagotavljati politični odločevalci. O razlogih za omenjene spremembe ne želimo špekulirati, menimo pa, da bi morale postopek spremljati nadzorne institucije – tudi zaradi vseh znanih dejstev o projektu HE Mokrice. Za ta projekt je bil, spomnimo, minister za okolje Andrej Vizjak pristojen v svoji predhodni službi v podjetju HESS – Hidroelektrare na Spodnji Savi, ki je investitor v HE Mokrice.

MOP sicer v integralnem postopku zaradi odločitve upravnega sodišča ne more izdati gradbenega dovoljenja za HE Mokrice – izdaja tega je od februarja letos zamrznjena do končne odločitve sodišča. Več o tem: Sodišče zamrznilo izdajo gradbenega dovoljenja.


Ključne besede: HE Mokrice, ZZRS, ZRSVN, MOP, Andrej Vizjak


< nazaj na seznam novic