POSTOPEK ANOVE - TRI TOŽBE!

objavljeno v sreda
11 marec 2020, ob 12:35


V okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (2030) (ANOVE) se je DPRS soočil kar s tremi tožbami na upravnem sodišču. Od tega je v dveh primerih bilo odločeno v korist DPRS, en primer pa še čaka na razsodbo. Društvu so v postopku močno kršene vse pravice.

IMG_20181113_143807.jpg

TOŽBA – stranka v postopku – uspešno zaključena!
DPRS smo zahtevali, da nas Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vključi v postopek CPVO za ANOVE s statusom stranke v postopku (27. 11. 2015).
MOP je zavrnil zahtevo DPRS z negativno odločbo.
DPRS sproži tožbo zoper odločitev MOP na Upravnem sodišču RS.
9. 12. 2016, Upravno sodišče razsodi, da se odločbo MOP razveljavi in da se DPRS prizna status stranke v postopku.
DPRS smo od 20. 1. 2017 stranka v postopku, vendar so nam ves čas trajanja postopka bile močno kršene pravice, ki nam pripadajo po zakonodaji.
Več:
http://www.dprs.si/sl/97-dprs-smo-stranka-v-postopku-cpvo-za-anove.html
http://www.dprs.si/sl/80-an-ove-2010-2020.html
http://www.dprs.si/sl/71-anove.html


TOŽBA – informacije javnega značaja – uspešno zaključena!
DPRS smo od Ministrstva za infrastrukturo (MzI) zahtevali dokumentacijo ANOVE in zanj izdelano okoljsko poročilo oz. njihove osnutke (27. 1. 2016)
MzI je našo zahtevo zavrnilo.
DPRS je prijavil MzI informacijski pooblaščenki (IP), ki je odločila, da je zahtevana dokumentacija s strani DPRS informacija javnega značaja in da jo morajo posredovati DPRS.
MzI je vložil tožbo na upravnem sodišču s katero je želel razveljaviti odločbo IP.
24. 9. 2018 je Upravno sodišče RS zavrnilo tožbo MzI zoper odločbo informacijske pooblaščenke kot neutemeljeno in da je MzI dolžan izročiti dokumentacijo DPRS.

Sodba v imenu ljudstva Upravnega sodišča RS (I U 929/2016-10):
Točka 44: »Ob tem sodišče pripominja, da dostop do informacije javnega značaja v tovrstnih primerih, četudi gre za ustavno pravico, ni sama sebi namen, ampak je lahko tudi v funkciji participacije javnosti pri upravljanju javnih zadev v zvezi z okoljem (44. člen Ustave), v funkciji pravice do svobode izražanja v okoljskih zadevah (1. odstavek 39. člena Ustave) tudi zaradi izboljšanja življenjskega okolja in varstva narave (72. in 70. člen Ustave). Kajti prosilec za dostop do informacije javnega značaja je v konkretnem primeru Društvo za preučevanje rib Slovenije. Tovrstne organizacije pa imajo kot strokovne organizacije, ki lahko nadzirajo javne politike (t. i. »watchdogs«), še poseben vpliv na uresničevanje omenjenih ciljev, ki so deklarirani v uvodni izjavi št. 1 ter v členu 1(b) Direktive 2003/4, kjer je izrecno pudarjena svobodna izmenjava mnenj, učinkovita udeležba javnosti pri postopku odločanja o okoljskih zadevah, »najširša« in »sistematična razpoložljivost« in razširjanje informacij o okolju, ter v določilih členov 6(3) in (4) Aarhuške konvencije, ki določata obveznost zagotoviti ustrezno časovno obdobje za posamezne faze pri udeležbi javnosti, da je na voljo dovolj časa za obveščanje javnosti in da se javnost lahko pripravi in učinkovito sodeluje pri okoljskem odločanju ter da države zagotovijo udeležbo že na začetku odločanja, ko so še vse možnosti odprte in lahko javnost učinkovito sodeluje.«

Več o:
http://www.dprs.si/sl/90-anove---znana-je-dlocba-informacijske-pooblascenke.html

TOŽBA – izpodbijanje pozitivne odločbe MOP – v teku
DPRS smo 29. 1. 2018 vložili pritožbo na Vlado RS zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor (MOP), ki soglaša z ANOVE in zanj izdelanim okoljskim poročilom. Vlada je na 262. dopisni seji, 1. 8. 2018 zavrnila pritožbo DPRS kot vsebinsko neutemljeno. DPRS smo vložili tožbo na Upravnem sodišču 21. 9. 2018.
Več:
http://www.dprs.si/sl/146-tozba-na-odlocitev-vlade-v-zvezi-z-anove.html




< nazaj na seznam novic