IP - ŠTUDIJE Z OKOLJSKIMI PODATKI SO IJZ

objavljeno v sreda
25 januar 2017, ob 14:36

Informacijski pooblaščenec (IP) je v primeru Društvo za preučevanje rib Slovenije - Dravske elektrarne Maribor d.o.o. odločil, da so študije z okoljskimi podatki informacije javnega značaja!

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) smo 13. maja 2016 poslali Dravskim elektrarnam Maribor d.o.o. (DEM) zahtevo za dostop do študij izdelanih za celovito presojo vplivov na okolje za plan Državni prostorski načrt (DPN) za hidroelektrarno (HE) Hrastje-Mota. DEM nam je dostop do študij zavrnil z argumentom, da so poslovna skrivnost, ker bi z njimi lahko ustvarili negativno publiciteto, ter s tem DEM povzročili milijonsko škodo!


Argument DEM, zakaj ne izroči študij (iz Odločbe Informacijske pooblaščenke (IP), 6.10.2016): »Nestrokovna ocena delnih informacij pred izvedeno recenzijo MOP bi bila za zavezanko škodljiva z vidika ustvarjanja negativne publicitete, dodatnih stroškov ponovnega pregleda, priprave dodatnih strokovnih mnenj in pojasnil in usklajevanja strokovnih podlag. Ustvarjanje negativne publicitete bi lahko zavezanki povzročilo milijonsko škodo, škodo dodatnih stroškov ponovnega pregleda, dodatnih strokovnih mnenj in pojasnil izdelovalcev in usklajevanja strokovnih podlag, pa ocenjujejo na okvirno 110.000 evrov. Zaradi navedenega vse strokovne podlage predstavljajo poslovno skrivnost po ZGD-1, kar skladno z 2. točko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ predstavlja podlago za zavrnitev zahteve za dostop do informacij javnega značaja.«

DPRS smo se pritožili informacijskemu pooblaščencu (IP), ki je odločil (iz Odločbe IP, 6.10.2016):

» … kot poslovna skrivnost se ne morejo označiti podatki, ki so javni že po zakonu, zahtevani dokumenti pa vsebujejo absolutno javne okoljske informacije.« …» Zaradi navedenega je v širšem interesu javnosti, da se ji pregledno in v celoti predstavijo vsa poročila, ki vplivajo na morebitno izgradnjo HE na Muri, skupaj z okoljskimi vplivi, ki bi jih tak poseg imel na celotno področje, zlasti na ribe.«

»Iz omenjenih opredelitev okoljskih informacij izhaja, da med okoljske podatke sodijo vse informacije, ki kakor koli posegajo v okolje, to je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja ( 3. člen ZVO-1). Izgradnja HE pomeni poseg v okolje in prostor tako v fizičnem smislu kakor tudi z vidika obremenitve okolja, zato ni nobenega dvoma, da vse informacije, ki se nanašajo na izgradnjo HE, predstavljajo okoljske informacije.« … »Hidroelektrarne hkrati predstavljajo pomemben poseg v prostor, ki v okolje vnese določene spremembe, zato je umeščanju HE v prostor namenjena še posebna skrb, podprta s številnimi raziskavami in študijami vplivov.«

»Zato je za samo transparentnost postopka sprejemanja odločitve in tudi z vidika kredibilnosti dokumentov pomembno, da so prosto dostopni kot celota, ki prikaže resnično dejansko stanje in to že v fazi, ko so dokumenti ustvarjeni in imajo posamezniki možnost vplivanja na postopke in presojanje ustreznih alternativ, in ne šele v zaključni fazi, ko so se odločitve zožile na eno od predlaganih rešitev in so postopki že v fazi, ko bi bilo njihovo spreminjanje in dopolnjevanje nesmotrno, zamudno oz. ne nazadnje tudi prepozno.« … »Zato je pri tovrstnih projektih po oceni IP ključno, da so informacije odprte, pregledne in celostno dostopne, saj le informirana javnost lahko zaupa v odločitve, ki posegajo v življenje in zdravje ljudi.«

»IP zaključuje, da je v obravnavanem primeru šlo in še vedno gre za vsesplošno in široko zasnovano javno polemiko z vidika vprašanja okoljske sprejemljivosti izgradnje HE na reki Muri, ki bo vplivala na celotno področje, zlasti tudi na vodne in druge živali (nekatere med njimi so tudi zaščitene in na rdečem seznamu) ter na ljudi, ki živijo na tem območju, kar je vsekakor v podporo oceni IP, da javni interes prevlada nad interesom varovanja poslovne skrivnosti zavezanke

Povezava do cele odločbe IP, z dne 6.10.2016:
www.ip-rs.si/ijz/drustvo-za-preucevanje-rib-slovenije-dravske-elektrarne-maribor-doo-2973

7.11.2016 je DEM d.o.o. posredoval študije DPRS.


Ključne besede: Informacijski pooblaščenec, DEM, DPRS, Mura, študija z okoljskimi podatki, informacije javnega značaja
< nazaj na seznam novic