PROTEST IN POZIV V ZVEZI Z NEPN!

objavljeno v sreda
08 april 2020, ob 10:58

Priloge:

Pripombe nevladnih organizacij... (pdf) Pripombe nevladnih organizacij... (pdf)

Protest in poziv zaradi praks Ministrstva za okolje in prostor (MOP) pri pripravi Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in okoljskega poročila

 

NEPN.jpg Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN). Vir: MzI

Nevladne organizacije Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS), Muzej norosti Trate, Zveza društev Moja Mura in Eko krog, ki imamo status stranskega udeleženca v postopku celovite presoje vplivov NEPN na okolje, opozarjamo na nedopustno prakso pri pripravi NEPN kot ključnega strateškega energetsko-podnebnega dokumenta RS za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040).

Od Ministrstva za okolje in prostor (MOP) smo stranski udeleženci 28.2.2020 – nekateri pa šele 2.3.2020 - prejeli Odločbo MOP o sprejemljivosti izvedbe NEPN na okolje, datirano 21.2.2020. Gre za Odločbo, s katero MOP potrjuje okoljsko sprejemljivost NEPN oz. razglaša, da so ukrepi, predvideni v NEPN, okoljsko sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov

Stranski udeleženci imamo tako šele zdaj 15-dnevni rok za pritožbo na Odločbo, ob tem pa opozarjamo:

  1. Da je Vlada RS na 62. redni seji 27.2.2020 že sprejela NEPN in ga tudi poslala Evropski komisiji, kot gre sklepati iz Sporočila za javnost po seji vlade. Taka poteza je nedopustna, saj postopki sprejemanja NEPN, upoštevajoč Odločbo MOP in pritožbeni rok, očitno niso zaključeni.
  2. Stranski udeleženci ob Odločbi nismo prejeli ne zadnje različice NEPN, na katero se Odločba nanaša (sklepati gre, da gre za različico 5.0, sprejeto na Vladi) in tudi ne – kar ocenjujemo kot ključno – Okoljskega poročila z dodatkom za to različico NEPN (na spletnih straneh vlade je dostopno le Okoljsko poročilo za različico NEPN 4.0/4.1). Zato smo MOP v petek, 6.3.2020 pozvali, naj nam dokumentacijo predloži in posledično podaljša rok za izjasnitev.

»Povsem nedopustno je, da je vlada sprejela NEPN in ga posredovala Evropski komisiji še preden smo udeleženci v postopku sploh dobili vso potrebno dokumentacijo in dokler še ni potekel rok za pritožbo nanjo! Problematično je zlasti, da nismo prejeli končne različice okoljskega poročila z dodatkom, ki potrjuje okoljsko sprejemljivost sprejetega NEPN,« pravi Andreja Slameršek iz DPRS.

Javno dostopno Okoljsko poročilo (Končno okoljsko poročilo za NEPN s prilogami – 19. februar 2020) se namreč nanaša na starejšo različico NEPN (NEPN 4.0/4.1) in ne na različico NEPN 5.0, ki je bila psrejeta na Vladi RS. To Okoljsko poročilo jasno navaja (stran 22), da je NEPN 4.0/4.1 zaradi predvidene gradnje hidroelektrarn na reki Savi in njenih negativnih vplivov na okolje[1] ocenjen kot okoljsko nesprejemljiv oziroma da bo NEPN okoljsko sprejemljiv le, če se Slovenija odpove gradnji hidroelektrarn na Savi. 

Nedopusten manever vlade, ker so HE na Savi ocenjene kot okoljsko nesprejemljive

 »Iz tega nedvoumno izhaja, da bi morala država Slovenija, ki mora sprejeti okoljsko sprejemljiv NEPN, iz ukrepov povsem izločiti gradnjo hidroelektrarn na Savi,« pravi Andreja Slameršek in opozarja na naslednji manever vlade: »Vlada je v NEPN-u 5.0, ki ga je sprejela 27.2. letos, preprosto zamolčala konkretne lokacije predvidenih dodatnih velikih hidroelektrarn in s tem »trikom« prikazala okoljsko sprejemljivost NEPN 5.0., hkrati pa v njem še vedno načrtuje povečanje energije iz novih velikih hidroelektrarn! NEPN 5.0 tako ne omenja več nobene konkretne lokacije novih hidroelektrarn – niti na Savi ne, saj so te konkretne lokacije že ocenjene kot okoljsko nesprejemljive, namesto tega pa napoveduje dodatne hidroelektrarne na »dovoljenih lokacijah v skladu z zakonodajo«.

Vlada s tako dikcijo v NEPN 5.0 zgolj prikriva konkretne lokacije, ki so že določene v veljavnih uredbah in s tem zavaja javnost in tudi Evropsko komisijo, saj natančno ve, kje bo gradila oz. kje načrtuje gradnjo. NEPN 5.0 torej ne navaja lokacij, hkrati pa vključuje ukrep Spodbujanje gradnje HE, kar vodi v kršenje EU zakonodaje (med drugim tudi »salami slicing«).«   

Pripravljavce okoljskega poročila pozivamo, da se na tako manipulacijo z okoljsko sprejemljivostjo sprejetega NEPN javno odzovejo. Prav tako bomo o tem obvestili Evropsko komisijo.

Naj ob tem omenimo, da je pri Agenciji RS za okolje v teku postopek (ponovnega) pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za HE Mokrice na Savi in da je Zavod za varstvo narave ravno te dni izdal končno oceno »D«, ki pomeni bistveni vpliv in torej okoljsko nesprejemljivost. Edini način, s katerim bo država lahko zakonito začela gradnjo HE Mokrice je, kot kaže, sprožitev postopka prevlade drugega javnega interesa nad interesom varovanja narave. Torej da bo dokazala, da je uničenje Save nujno za proizvodnjo elektrike.

Zanimivo je tudi dejstvo, da je Ministrstvo za infrastrukturo na spletni strani objavilo pripombe vseh organizacij, izpustili pa so 5 nevladnih organizacij (od tega 4 stranske udeležence v postopku), ki so podale v tem času številne pripombe. https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalni-energetski-in-podnebni-nacrt/dogodki-zakljucno-posvetovanje/pripombe-jo/

Ob vsem navedenem pa je še posebej zaskrbljujoča točka iz Koalicijske pogodbe nove vlade SDS-SMC-DESUS-NSI, ki pravi: »Pospešitev umeščanja hidroelektrarn v prostor na srednji Savi in začetek gradnje HE Mokrice na spodnji Savi«, kar kaže na popolno neusklajenost strateških dokumentov s (samo)usmeritvami Vlade RS.[1] Okoljsko poročilo načrtovano izgradnjo novih hidroelektrarn označuje kot izrazito negativno in med drugim navaja teh 6 točk: 

(1)»Izvedba NEPN bo pomembno negativno vplivala na stanje površinskih voda, predvsem zaradi predvidene izgradnje dodatnih velikih hidroelektrarn na Savi. Njihova izgradnja in obratovanje bosta negativno vplivala predvsem na ekološko stanje vodotokov zaradi spreminjanja hidromorfoloških značilnosti voda, sprememb v dinamiki plavin, fizikalno–kemijskih razmer, strukture, funkcije in povezljivosti habitatov vodi v spremembe združb in populacij vodnih organizmov, ki se odražajo v poslabšanju ekološkega stanja površinskih voda.«

(2)»Izgradnja hidroelektrarn lahko poveča ranljivost podzemnih voda za onesnaženje v primeru dviga gladine podzemnih voda, vpliva pa lahko tudi na količinsko stanje in smer toka podzemnih voda.«

(3) »Izgradnja hidroelektrarn bo povzročila drastične spremembe v hidrologiji in morfologiji prizadetega vodotoka in s tem spremembe rečnega ekosistema. Glavni negativni vplivi izgradnje HE so: prekinjena vzdolžna in prečna prehodnost vodotoka; moten transport sedimenta in hranil; zamuljenje akumulacije in rečnih strug; zmanjšana heterogenost mikrohabitatov; spremembe struge dolvodno ter sprememba vodnega režima in vrednosti fizikalno kemijskih parametrov vode. Velikost vpliva je odvisna od tipa hidroelektrarne, velikosti pregrade in vodne akumulacije, pri čemer imajo višje pregrade in večje akumulacije večji vpliv.«

(4) »HE negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost, posledica je lokalno izginjanje vrst in ogrožanje obstoja vrst na nacionalni ravni. HE imajo velik negativen vpliv na gensko, vrstno in ekosistemsko pestrost.«

(5) »Možni vplivi izvedbe NEPN na rabo voda zaradi obratovanja hidroelektrarn so povezani z oteževanjem ali onemogočanjem drugih vrst rabe voda (pitna voda, plovba, ribolov reofilnih rib).«

(6) »predstavlja nov vir tveganja za nesreče (npr. dogodek sočasnega praznjenja zadrževalnega bazena hidroelektrarne in pojava visokovodnega vala na vodotoku ter tveganja za nastanek poplav zaradi porušitve pregrade)«

 

 

Sorodne povezave

NEPN: Vlada mora preprečiti manever Ministrstva za infrastrukturo! http://www.dprs.si/sl/202-nepn-vlada-mora-prepreciti-manever-mzi.html

NEPN - Aktivnosti DPRS v decembru 2019 http://www.dprs.si/sl/197-nepn---aktivnosti-dprs-v-decembru-2019.html

NEPN - Aktivnosti DPRS v novembru 2019 http://www.dprs.si/sl/192-nepn---aktivnosti-dprs-v-novembru-2019.html

NEPN - Aktivnosti DPRS v oktobru 2019 http://www.dprs.si/sl/190-nepn--aktivnosti-dprs-v-oktobru-2019.html

NEPN - Dilema ali varovanje zdravja ali varovanje narave http://www.dprs.si/sl/189-nepn-dilema-varovanje-zdravja-ali-varovanje-narave.html

Slovenski NEPN najslabše ocenjen http://www.dprs.si/sl/164-slovenski-nepn-najslabse-ocenjen.html

NEPN z vidika varovanja ribjih habitatov nesprejemljiv http://www.dprs.si/sl/156-nepn-z-vidika-varovanja-ribjih-habitatov-nesprejem.html

 

 


Ključne besede: NEPN, MOP, Vlada
< nazaj na seznam novic