NEPN: VLADA MORA PREPREČITI MANEVER MZI

objavljeno v sreda
19 februar 2020, ob 11:34

NEPN: Vlada mora preprečiti manever Ministrstva za infrastrukturo!

20180307Dravamulj.jpg Reka Drava žrtev verige hidroelektrarn. Foto: Slavko Prijatelj

V DPRS, ki je stranski udeleženec v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) in je skupaj z drugimi stranskimi udeleženci (Zveza društev Moja Mura, Muzej norosti Trate in Eko krog) pripravljal pripombe, opozarjamo na nesprejemljiv manever, s katerim namerava Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) prikazati Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) kot okoljsko sprejemljiv. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) oziroma vlado pozivamo, da ravna odgovorno in osnutka NEPN, kot ga zdaj MZI razlaga v medijih (saj še zadnje verzije stranski udeleženci nismo prejeli v pregled), ne potrdita oz. da se NEPN pripravi v skladu z ugotovitvami okoljskega poročila.

Osnutek NEPN, za katerega je bilo izdelano okoljsko poročilo[1] in je zdaj predmet končnih usklajevanj (vlada ga naj bi poslala v Bruselj z dvomesečno zamudo, to je do konca tega meseca), je vseboval predvidene lokacije novih HE na Savi –  HE Mokrice, HE Suhadol in HE Trbovlje HE, drugi še HE Renke in HE Ponoviče. HE na Muri v osnutku NEPN niso bile predvidene (čeprav je zapis »Brez novih HE na Muri« iz tega osnutka NEPN izginil). Ravno zaradi predvidenih HE na Savi je celoten osnutek NEPN z vidika okoljskih vplivov tudi ob scenarijih z dodatnimi ukrepi za blažitev negativnih vplivov dobil oceno D, ki pomeni »bistven vpliv«. Ocena D pa – enako, kot edina slabša ocena (E - uničujoč vpliv)  - pomeni, da izvedba predvidenih scenarijev z okoljskega vidika ni sprejemljiva.

Izdelano Okoljsko poročilo med drugim navaja, da izgradnja dodatnih HE:

- »lahko poveča ranljivost podzemnih voda za onesnaženje v primeru dviga gladine podzemnih voda, vpliva pa lahko tudi na količinsko stanje in smer toka podzemnih voda«.

- »povzročila bo drastične spremembe v hidrologiji in morfologiji prizadetega vodotoka in s tem spremembe rečnega ekosistema. Glavni negativni vplivi izgradnje HE so: prekinjena vzdolžna in prečna prehodnost vodotoka; moten transport sedimenta in hranil; zamuljenje akumulacij in rečnih strug; zmanjšana heterogenost mikrohabitatov; spremembe struge dolvodno ter sprememba vodnega režima in vrednosti fizikalno kemijskih parametrov vode.«

- »HE negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost, posledica je lokalno izginjanje vrst in ogrožanje obstoja vrst na nacionalni ravni. HE imajo velik negativen vpliv na gensko, vrstno in ekosistemsko pestrost«.

- »predstavlja nov vir tveganja za nesreče (npr. dogodek sočasnega praznjenja zadrževalnega bazena hidroelektrarne in pojava visokovodnega vala na vodotoku ter tveganja za nastanek poplav zaradi porušitve pregrade)«.

Zagovorniki gradnje HE, to so državna energetska podjetja, opravičujejo gradnjo HE z zagotavljanjem protipoplavne zaščite. Okoljsko poročilo pa jasno navaja, da se sicer »navadno po izgradnji hidroelektrarne poplavna nevarnost zmanjša zaradi zahtevane izvedbe protipoplavnih ukrepov, ki pa se jih lahko izvede tudi, če ni predvidena gradnja HE.« Protipoplavna zaščita torej nikakor ni vezana na gradnjo HE, kot skuša javno prikazati energetika. Naj še dodamo, da je protipoplavna zaščita bolj učinkovita brez gradnje HE - sonaravna protipoplavna zaščita brez HE prispeva k izboljšanju stanja površinskih in podzemnih voda, HE pa v vsakem primeru poslabšajo stanje voda.

Kljub vsem tem jasnim navedbam in nedvoumnim opozorilom pa zdaj Ministrstvo za infrastrukturo načrtuje manever, s katerim bi za NEPN zaobšlo oceno D, ki pomeni okoljsko nesprejemljivost  - in sicer tako, da NEPN preprosto ne bi več vseboval navedb konkretnih lokacij za HE! To je včeraj javno[2] povedal generalni direktor direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Hinko Šolinc. Tak manever je nedopusten, saj so predvidene lokacije HE na Savi jasne in znane, država jih bi z načrtovanim manevrom le skrila/zamolčala in posledično skrila negativno oceno okoljskih vplivov oziroma nesprejemljivost! Na tako delovanje države ne smemo pristati, to je tudi nesprejemljivo zavajanje Evropske komisije in ljudi ob Muri in Savi, ki jim je aktualna vlada dala zavezo, da HE na Muri ne bo, načrtovani manever pa bi zopet odprl tudi to možnost!  

Tudi Okoljsko poročilo sicer zelo jasno navaja: »Pomembna je konkretna lokacija umestitve HE. Vpliv verige HE je zaradi kumulativnih učinkov večji od vpliva posamezne HE.«

V DPRS zato Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) oziroma vlado pozivamo, da ravna odgovorno in da ne dopusti takih zavajanj in nedopustnih manevrov pri tako ključnih področjih, kot je podnebni načrt. Vlada ima dolžnost ravnati ne le zakonito, ampak tudi etično. Na Ministrstvu za infrastrukturo, ki ga vodi Alenka Bratušek (SAB), bi za take manevre, ki so verjetno tudi posledica lobiranj državnih investicij lačnih podjetnikov, morali odgovarjati! Tudi pripravljavce Okoljskega poročila – konzorcij na čelu z EIMV - pozivamo, da vlado takoj pozovejo k odgovornemu ravnanju – gre za zavajanje Evropske komisije!

V nasprotnem bomo uporabili vsa pravna sredstva, saj nam druge poti, na žalost, ne preostanejo. Kljub temu, da smo nevladne organizacije naredile vse in to v nerazumno kratkih rokih, da bi Slovenija lahko črpala sredstva. Odgovornost za ne črpanje sredstev EU bodo nosili izključno investitorji in ministrstva.[2] Studio ob 17h, 18.2.2020, RTVSLO https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174672779

 

 


Ključne besede: NEPN, MOP, MzI, DPRS, nevladne organizacije
< nazaj na seznam novic