KAKO ŠTEFANEC & CO. PREISKUJEJO SUME KORUPCIJE

objavljeno v torek
16 julij 2019, ob 10:05

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) je skoraj pred štirimi leti, 6. novembra 2015 na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) prvič podalo Prijavo suma korupcije v zvezi s projekti gradnje hidroelektrarn, dve leti in pol kasneje se je zopet obrnilo na KPK.

Veer.jpg Predsednik KPK Štefanec. Vir: Večer, https://www.vecer.com/predsednik-kpk-stefanec-poslanci-niso-opravili-svoje-naloge-10019931

A do julija letos Društvo od KPK ni dobilo nobene povratne informacije o stanju postopkov. Zdaj, ko je informacijo po več intervencijah vendarle dobilo, pa je začudenje nad postopki in ravnanji KPK pod vodstvom Borisa Štefaneca še večje in nemara kaže na alarmantno delovanje KPK.

 

Prva prijava DPRS na KPK

Društvo je novembra 2015 na KPK podalo prijavo suma korupcije. V prijavi je navedlo šest uslužbencev ministrstva za okolje in prostor, ministrstva za infrastrukturo in Agencije RS za okolje, ki so bili aktivno vključeni v upravne postopke izgradnje hidroelektran (HE) na reki Savi kot izdajatelji mnenj in/ali soglasij za posege, in ki so od investitorja oz. predsednika Odbora za HE na spodnji Savi, prejeli – in sprejeli - priznanja za opravljeno delo.

»Menimo, da je vsaj neprimerno, če ne že skregano z vsemi osnovnimi načeli vodenja upravnih postopkov (neodvisnost ter zakonitost), še posebej tako občutljivih, kot je umeščanje spornih objektov v prostor, da visoki predstavniki, zlasti in predvsem vodja predmetnih upravnih postopkov, sprejme priznanje s strani investitorja. Navedeno postavlja v nenavadno luč tako ene kot zlasti druge in kaže po našem mnenju na sum oz. možnost ravnanj, ki imajo lahko znake korupcije,« je zapisalo Društvo v prijavi KPK. Imena prijavljene šesterice in predstavnika - lobista investitorjev namenoma ne razkrivamo. Društvo je KPK v prijavi obvestilo tudi o sodnih postopkih, ki jih je kot stranski udeleženec v postopkih sprožilo v zvezi s HE na Savi, in sicer ker so pristojni državni organi v postopkih v več primerih kršili zakonodajo.

Društvo v skoraj štirih letih od KPK ni prejelo ne povratne informacije o prijavi ali o morebitnem začetku postopka, ne prošnje za dodatne informacije (npr. upravno  sodišče je vmes potrdilo Društvu in razveljavilo okoljevarstvano dovoljenje za HE Mokrice, dobljene so bile tudi druge tožbe, ki jih je sprožil investitor Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), npr. dostop do okoljskih informacij).

Šele pred dnevi je KPK po uradni prošnji za odgovor in dveh dodatnih intervencijah vendarle odpisalo: »Glede prve prijave, ki jo komisija vodi pod evid. št. 06213-8/2015 in se nanaša na domnevne kršitve predpisov s področja lobiranja, vas obveščamo, da obravnava zadeve še ni zaključena. O sprejetih ukrepih oziroma postopanju s predmetno prijavo boste v skladu s prvim odstavkom 23. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) obveščeni ob zaključku zadeve

Torej po štirih letih KPK – nič, brez epiloga, čeprav je vmes denimo Upravno sodišče v zadevi HE Mokrice pritrdilo trditvam Društva in razveljavilo nezakonito izdano okoljevarstveno soglasje ARSA.

 

Druga prijava

To, da KPK v omenjeni zadevi vsa ta leta ni ničesar ugotovila, je nenavadno tudi zato, ker se je Društvo na KPK obrnilo še enkrat, in sicer dve leti in pol po prvi prijavi, to je 17. maja 2018, so imeli predstavniki kampanje Rešimo Muro! (Društvo in Muzej norosti Trate) na sedežu KPK sestanek s predsednikom KPK Borisom Štefanecem. Predstavili so mu problematiko umeščanja HE na reko Muro in pripravo strateških energetskih dokumentov, ki vključujejo gradnjo HE ter ravnanja predstavnikov vladnih organov, zaradi česar so tudi (ponovno) podali prijavo suma korupcije in drugih nepravilnosti ter posredovali dokumnetacijo, dodatno še dan po obisku po e-mailu.

In kaj se je zgodilo s to prijavo in dokumentacijo? Je KPK začela s preiskavo podanih sumov?

»Komisija je dne 18. 5. 2018 prejela dopis v zvezi z umeščanjem elektrarn na reko Muro s tremi prilogami. Predmetni dopis je bil podlaga za odprtje zadeve 06289-1/2018. V okviru predmetne zadeve je nato Komisija v 2. polovici l. 2018 in v l. 2019 spremljala zlasti medijske objave v zvezi s političnimi odločitvami o umeščanju elektrarn na reko Muro, kakor tudi napore nevladnih organizacij in drugih skupin državljanov, da bi sprejetje aktov, ki bi predmetno gradnjo omogočili, preprečili. Ko sta Ministrstvi za infrastrukturo ter okolje in prostor v mesecu maju 2019 vsako v okviru svojih pristojnosti potrdili, da gradnje elektrarn na reki Muri ne bo, je komisija predmetno dogajanje do nadaljnjega nehala spremljati in obenem tudi ni opazila, da bi se le-to nadaljevalo,« so nam pred dnevi odgovorili iz KPK.

Strnjeno: KPK je opustila preiskavo suma korupcije – vpletenih posameznikov, ker je bila sprejeta politična odločitev, da gradnje HE na Muri ne bo? Ker: če gradnje ne bo, ni bilo korupcije? To je vprašanje, ki ga je možno izpeljati iz omenjenega sklepa KPK.

Posamezniki, to je uslužbenci so sicer še vedno na istih mestih na ministrstvih, agencijah in drugje, delujejo ponovno na istem in na vseh drugih primerih in taka opustitev KPK je vsaj po mnenju Društva nedopustna! Gre za metodo delovanja, za sume nezakonitih korupcijskih ravnanj, opuščanja skrbnega in vestnega dela ter pristranosti in vse te sume bi morala KPK preiskati, preveriti, ovreči ali potrditi za vsakega posameznika in sistem posebej – ker HE na Muri nikakor niso edina stvar, o kateri omenjeni posamezniki/ uradniki odločajo!

Odločitev KPK o opustitvi omenjene preiskave (»do nadaljnjega nehala spremljati«) je po mnenju DPRS nedopustna! Hkrati se nam zdi skrajno nenavadno, da postopek po prvi prijavi novembra 2015 še nima nobenega epiloga! Mar gre verjeti, da KPK že skoraj štiri leta preiskuje delo sedmih konkretnih oseb, uslužbencev ministrstev, ARSA in predstavnika investitorja, in da v tem času KPK ni prišla do nobenega sklepa – še zlasti, ker so bile v prijavi podane zelo konkretne okoliščine in dejstva?! Ali KPK tako »dela« tudi v drugih primerih?

Omenimo še, da s KPK na naslednje naše vprašanje niso odgovorili: »Predsednik KPK je eno od prijaviteljic kontaktiral kasneje s čestitko za uspeh v kampanji Rešimo Muro! in jo povabil na kavo, na kar se prijaviteljica ni odzvala. Kako razumeti to gesto predsednika KPK? Gre za formalni del postopka?« Zakaj ni nobenega pojasnila, ni jasno, je pa tak način delovanja predsednika KPK nenavaden.

 

 

 

DODATEK:

E-mail naslovljen na KPK (anti.korupcija@kpk-rs.s) 14.6.2019, na katerega smo odgovor prejeli in ga povzemamo v tekstu zgoraj 2.7.2019:

Pozdravljeni

Posredujem opis stanja in prosim za odgovore na vprašanja. 

Opis stanja:

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) je 6. 11. 2015 podala Prijavo suma korupcije in drugih nepravilnosti -  prijavo kršitev s področja lobiranja in se v prijavi razkrilo z emailom  (sken poslanega v priponki). Odgovora na to vlogo na DPRS niso nikoli  prejeli.

Tri leta kasneje, 17. maja 2018, so imeli predstavniki kampanje Rešimo Muro! (DPRS in Muzej norosti Trate) na sedežu KPK sestanek s predsednikom KPK, g. Borisom Štefanecem. V živo in neposredno so predstavili problematiko umeščanja HE na reko Muro in ravnanja predstavnikov vladnih organov, zaradi česar so tudi (ponovno) podali prijavo suma korupcije in drugih nepravilnosti.

Podali smo prijavo sumov nepravilnosti, ki sodijo pod okrilje KPK, za naslednje osebe: 

xxx, MOP

xxx, ARSO

xxx,  MOP

xxx, MOP, 

xxx,  MOP, 

xxx, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

xxx, lobist in xxx.  

Že na samem sestanku 17. maja 2018 so predstavniki kampanje predsedniku KPK predali nekaj dokumentov,ki se nanašajo na predmet prijave in dobili ustna zagotovila, da bodo prejeto pogledali, dodatna gradiva pa so prijavitelji posredovali KPK 15.6.2018 (na e-mail: anti.korupcija@kpk-rs.si) . 

Prosim za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Kaj je KPK naredila s prejeto prijavo leta 2015, omenjeno v opisu stanja in zakaj DPRS ni dobila nobenih povratnih informacij od KPK?

2. Kaj je KPK naredila z dokumenti, ki jih je lani  prejela od omenjenih prijaviteljev, oz. kaj je naredila s prejeto prijavo?

 Je KPK začela preiskavo sumov? 

2a. če DA: 

- kdaj in koga oz. sume katerih dejanj je preiskala ter na kakšen način (je npr. od omenjenih služb/oseb zahtevala pojasnila)?

- kakšni so bili rezultati/sklepi preiskave, torej končne ugotovitve?

- zakaj KPK ne z uvedbo in ne s sklepi preiskave ni seznanila prijaviteljev (formalni sklepi)?

2.b: če NE: 

- zakaj KPK prijavljenih sumov ni preiskala?  

- je o tem izdala kakšen formalen sklep in zakaj ne?

3. Zakaj prijavitelji v nobeni fazi niso prejeli nobene povratne informacije KPK, kaj šele uradnega sklepa o podani prijavi, postopkih in ugotovitvah KPK?

4. Kaj je torej stališče KPK v konkretni zadevi, ki je bila predana in prijavljena KPK s strani omenjenih prijaviteljev? Prosim vsebinsko pojasnilo.

5. Predsednik KPK je eno od prijaviteljic kontaktiral kasneje s čestitko za uspeh v kampanji Rešimo Muro! in jo povabil na kavo, na kar se prijaviteljica ni odzvala. Kako razumeti to gesto predsednika KPK? Gre za formalni del postopka?

Pojasnila prosimo čim prej, hvala v naprej.

 

 

Objave v medijih

Finance, 10. julij 2019. Tako je protikorupcijski šef Štefanec povabil na kavo okoljevarstvenico. https://oe.finance.si/8950345/Tako-je-protikorupcijski-sef-Stefanec-povabil-na-kavo-okoljevarstvenico?cctest&fbclid=IwAR3tYMhhbBQ7o9ikPwI7A5_ozmXL2LLOtOULjDLVUDBCx3Tip1DfdabXjDw

Pomurec.com, 15. julij 2019. Društvo za preučevanje rib Slovenije opozarja na alarmantno delovanje KPK. https://www.pomurec.com/vsebina/53385/Drustvo_za_preucevanje_rib_Slovenije_opozarja_na_alarmantno_delovanje_KPK?fbclid=IwAR142pguYNVb1EhxxLaAyMj86VQvT_aAzgWnNUqIrRYo6_eeE5woWdloC6Q

 


Ključne besede: KPK DPRS sum korupcije hidroelektrarne HE
< nazaj na seznam novic