NACIONALNI PROGRAM VARSTVA NARAVE DO L.2030 (NPVN)

objavljeno v sobota
17 marec 2018, ob 17:55

Priloge:

Pripombe DPRS (pdf) Skupna izjava NVO v zvezi z NP... (pdf)

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je na podlagi Skupne izjave nevladnih organizacij v zvezi z osnutkom Nacionalnega programa varstva narave (NPVN), ki je sestavni del Nacionalnega programa varstva okolja 2030 (8. november 2017) podaljšal rok za pripravo NPVN. Dne, 5. januarja 2018 smo bile nevladne organizacije povabljene na delavnico »Nacionalni program varstva narave v okviru Nacionalnega programa varstva okolja 2030«, na podlagi katere nam je MOP poslal prenovljen (drugi) osnutek Nacionalnega programa varstva okolja 2030 (NPVO 2030) in nas z dopisom št. 354-72/2017 z dne 19. 2. 2018 pozval k odzivu. Nevladne organizacije pozdravljamo razširitev in dopolnitev NPVN nasproti prvotnemu osnutku, a se zaradi napisanega v nadaljevanju nanj že drugič zapored ne moremo odzvati pozitivno. K skupni izjavi 17 nevladnih organizacij smo pristopili tudi DPRS.

IMG_20180105_091800.jpg
IMG_20180105_092926.jpg IMG_20180105_115034.jpg

Skupna izjava nevladnih organizacij v zvezi z NPVN do 2030

Slovenija je vroča točka biodiverzitete, zato bi varstvu narave bilo potrebno nameniti posebno pozornost, saj je to velika prednost Slovenije (tudi v gospodarskem smislu). Ribe, ki spadajo globalno med najbolj ogrožene vrste, v Sloveniji doživljajo v zadnjih letih drastične spremembe na vodotokih, zaradi regulacij (neustreznega reševanja protipoplavne zaščite) in hidroelektrarn, tako da za najbolj ogrožene vrste več sploh ne vemo, če bodo v Sloveniji sploh obstale. Za nekatere vrste se pričakuje, da bodo v Sloveniji izumrle, npr. sabljarka Pelecus cultratus, ki se pojavlja samo v reki Muri. Državni monitoringi, ki se niti ne izvajajo za vse vrste za katere bi se morali, kažejo na upad številnih vrst, nekatere vrste v Sloveniji so tik pred izumrtjem. Stanje se slabša.

NPVN še vedno ni pripravljen v skladu s 94. členom ZON, saj ni nikjer navedena ocena stanja ohranjenosti narave, na podlagi katere bi se lahko določili cilji in usmeritve. Stanje na področju rib je alarmantno! Na vseh obstoječih velikih in malih hidroelektrarnah je zaznano izginjanje rečnih vrst rib, na kar kažejo študije in monitoringi izdelani v postopkih presoj vplivov na naravo, zlasti v primerih energetskih objektov. Žal država ne izvaja monitoringov rib oz. jih izvaja v zelo majhnem obsegu. Prav tako so nam študije in monitoringi naročeni s strani investitorjev nedostopni. Velik problem predstavljajo poleg hidroenergetskih objektov tudi regulacije vodotokov (neutrezno urejanje vodotokov in neustrezno reševanje proti poplavne zaščite), ter ribiško upravljanje (vlaganje rib – ohranjanje genetsko čistih populacij, vnos tujerodnih vrst rib, ribiško gojitveni potoki).

Pripombe DPRS na NPVN do 2030


Ključne besede: NPVN, MOP
< nazaj na seznam novic