HE MOKRICE-ZZRS PODAL NEZAKONITO SOGLASJE K POSEGU

objavljeno v torek
06 marec 2018, ob 10:39

Priloge:

Pritožba DPRS na soglasje ZZRS... (pdf) Pripombe DPRS PVO HE Mokrice (pdf)

Agencija Republike Slovenije (ARSO) vodi postopek presoje vplivov na okolje (PVO) za HE Mokrice, katerga stranka v postopku smo tudi DPRS. Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS), Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) in nevladne organizacije (tudi DPRS) podajamo v postopku PVO mnenja na okoljsko poročilo za HE Mokrice, ki je naročeno s strani investitorja Hidroelektrarne na Soidnji Savi, d.o.o.. V okviru postopka se poziva vse organizacije, da posredujejo mnenja na okoljsko poročilo.

Do nedavnega k posegu nismo soglašali ZZRS, ZRSVN, Inštitut Lutra in DPRS, zaradi pomanjkljivo in neustrezno izdelanega okoljskega poročila za katerega manjkajo izdelane osnovne študije. Poleg tega je okoljsko poročilo neustrezno ocenjeno z oceno C – nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Ocena C v skladu z zakonodajo ni možna, saj bi poseg povzročil trajno izgubo cca. 75 % območja Natura 2000  Spodnja Sava in uničil vsa zadnja drstišča v spodnji Savi. Ob teh dejstvih bi poseg moral biti ocenjen z E – uničujoč vpliv.
ZZRS je do 30.11.2017 še vztrajal na dejstvu, da nameravani poseg še vedno ni sprejemljiv, ter da soglasja ne morejo izdati (Št. dok. 4202-52/2015/15, z dne 30.11.2017). Investitor še danes ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, kljub temu pa je prejel soglasje k posegu s strani ZZRS (št. dok. 4202-52/2015/22, z dne 25.1.2018). V soglasju ZZRS je navedeno, da mora investitor nedoslednosti v dokumentaciji odpraviti. Kar je nezakonito, saj soglasja v takem primeru sploh ni možno izdati.

DPRS smo 19.2.2018  posredovali pritožbo na izdano soglasje ZZRS, saj s posegom ni možno soglašati, če se organi niso z gotovostjo prepričali o tem, da načrt ali projekt na zadevno območje kot tako ne bo vplival negativno. Temu je tako, če z znanstvenega vidika ni nobenega razumnega dvoma, da taki učinki ne obstajajo (sodbe EU: C-304/05, C-127/02, točki 56 in 59, C-239/04, točka 20). Pristojni organi posameznih držav članic skladno s členom 6(3) Direktive o habitatih soglašajo z določenim načrtom ali projektom, ki ni neposredno povezan z upravljanjem območja ali za to ni potreben, vendar pa bi ga lahko pomembno poškodoval, šele po tem, ko na podlagi presoje posledic načrta ali projekta za to območje ugotovijo, da kot tako ne bo poškodovano, in po tem ko, če je primerno, pridobijo mnenje javnosti. Sodišče je v zvezi s tem že ugotovilo, da ta določba uvaja postopek, ki naj s pomočjo predhodne presoje zagotovi, da se soglasje k takšnim načrtom ali projektom izda samo, če temu območju kot takemu ne škodujejo (glej tudi sodbe C-127/02, točka 34, C-239/04, točka 19).

Dodatno kaže na nezakonito izdano soglasje s strani ZZRS dejstvo, da je pod pozitivno mnenje podpisan samo Dejan Pehar, direktor ZZRS, brez strokovnih sodelavcev.


Pritožba DPRS k soglasju ZZRS: http://www.dprs.si/...ZZRS.pdf
Pripombe DPRS na PVO za HE Mokrice: http://www.dprs.si/....HE_Mokrice.pdf


Ključne besede: ZZRS, Dejan Pehar, HE Mokrice
< nazaj na seznam novic